Prevádzkový areál, POZEMKY, HALA, HNUTEĽNÉ VECI
Pre zlepšovanie vášho zážitku na našich stránkach používame cookies. OK
Azet prihlásenie
Dátum aktualizácie: 11. 04. 2021
Budulovská, Moldava nad Bodvou
Prevádzkový areál, POZEMKY, HALA, HNUTEĽNÉ VECI
Cena dohodou

Prevádzkový areál, POZEMKY, HALA, HNUTEĽNÉ VECI

Cena dohodou

NAJVYŠSIA PONÚKNUTÁ KÚPNA CENA


 • Typ: Predaj
  Druh: Prevádzkový areál
  Stav: Čiastočná rekonštrukcia
 • Úžit. plocha: 7658 m2
  Zast. plocha: 1164 m2
  Plocha pozemku: 7658 m2
 • ID inzerátu: 4312317
PONUKOVÉ KONANIE

I. PREDMET SPEŇAŽENIA

Predmetom speňaženia je podnik úpadcu XYLO ENERGY s.r.o., so sídlom Hviezdoslavova 14, 045 01 Moldava nad Bodvou, IČO: 46 210 989, ktorý pozostáva z majetku zaradeného do súpisu oddelenej podstaty zabezpečeného veriteľa OTP Banka Slovensko, a.s. a taktiež zaradeného do súpisu všeobecnej podstaty v konkurznej veci vedenej Okresným súdom Košice I pod spisovou značkou 30R/1/2019.

Podnik úpadcu pre účely speňaženia pozostáva z nasledovných súpisových zložiek majetku, ktoré sú zaradené do súpisu oddelenej podstaty zabezpečeného veriteľa OTP Banka Slovensko, a.s., ďalej zaradené do súpisu všeobecnej podstaty, ako aj ďalšie k nim patriace a s nimi súvisiace práva a povinnosti patriace k podniku úpadcu, a to konkrétne:

NEHNUTEĽNOSTI
Súpisové zložky číslo 1, 2, 3, 4 súpisu oddelenej podstaty OTP Banka Slovensko, a.s. (Obchodný vestník číslo 17/2020 zo dňa 19.06.2020)
HNUTEĽNÉ VECI
Súpisová zložka číslo 5 súpisu oddelenej podstaty OTP Banka Slovensko, a.s. (Obchodný vestník číslo 117/2020 zo dňa 19.06.2020)
Súpisová zložka číslo 1 súpisu všeobecnej podstaty (Obchodný vestník číslo 98/2020 zo dňa 25.05.2020)
POHĽADÁVKY
Súpisové zložky oddelenej podstaty OTP číslo 6 až číslo 10 (Obchodný vestník číslo 15/2021 zo dňa 25.01.2021).
Predmetom speňažovania podniku nie sú pohľadávky úpadcu zaradené do súpisu oddelenej podstaty OTP Banka Slovensko, a.s. pod číslami 11, 12 a 13.
ĎALŠIE PRÁVA A POVINNOSTI PATRIACE K PODNIKU ÚPADCU
K podniku úpadcu patria aj práva a povinnosti vyplývajúce z rozhodnutí orgánov verejnej správy ako aj práva a povinnosti vyplývajúce zo zmluvných vzťahov, ktoré sa týkajú podniku úpadcu ako aj súpisových zložiek majetku, ktoré sú predmetom speňaženia. Podrobný zoznam právnych úkonov a rozhodnutí orgánov verejnej správy je uvedený v podrobných podmienkach o predmete speňaženia.
Všetky vyššie uvedené majetkové práva úpadcu tvoria spolu podnik úpadcu (ďalej aj len ako „podnik“), ktorého speňaženie je predmetom tohto ponukového konania.

II. LEHOTA NA PREDKLADANIE PONÚK
Lehota na predkladanie ponúk je 60 dní, pričom lehota začne plynúť odo dňa zverejnenia oznámenia správcu v Obchodnom vestníku Slovenskej republiky.

III. ĎALŠIE PODMIENKY PONUKOVÉHO KONANIA
- v ponukovom konaní bude určená ako víťazná ponuka toho záujemcu, ktorá bude spĺňať všetky náležitosti vyhláseného ponukového konania a ktorá bude zároveň obsahovať najvyššiu ponúknutú kúpnu cenu, pričom táto ponuka musí byť zabezpečeným veriteľom ako aj zástupcom veriteľov odsúhlasená záväzným pokynom;
- správca zabezpečí dve ohliadky predmetu speňaženia;
- správca na požiadanie doručí emailom prípadným záujemcom na základe požiadaviek záujemcu všetky informácie o predmete speňaženia (najmä znalecké posudky, fotografie a výšku nájomného podľa nájomnej zmluvy 1 a nájomnej zmluvy 2, rozhodnutia a potvrdenia Úradu pre reguláciu sieťových odvetví, ktoré sa vzťahujú na majetok úpadcu);
- záujemca bude povinný zložiť zábezpeku na úhradu kúpnej ceny vo výške 10.000,00 EUR na účet správcu, vedený v Slovenskej sporiteľni, a.s., IBAN: SK20 0900 0000 0051 7186 5722, pričom zábezpeka musí byť na účet správcu pripísaná najneskôr v posledný deň lehoty na predkladanie ponúk;
- záujemca bude povinný uzatvoriť zmluvu o predaji podniku úpadcu do 30 dní odo dňa doručenia výzvy správcu na uzatvorenie zmluvy o predaji podniku úpadcu, ktorej návrh správca na požiadanie predloží záujemcom, ktorí o to požiadajú emailom počas lehoty na predkladanie ponúk;
- uzatvorenie zmluvy o predaji podniku úpadcu s úspešným záujemcom podlieha konečnému súhlasu dotknutého zabezpečeného veriteľa a zástupcu veriteľov;
- zabezpečený veriteľ a zástupca veriteľov si vyhradzuje právo na odmietnutie všetkých ponúk;
- všetci záujemcovia, ktorí v ponukovom konaní podajú ponuky, budú podanými ponukami viazaní v lehote 60 dní odo dňa uplynutia lehoty na podávanie ponúk;
- každý záujemca musí spolu s písomnou ponukou doručiť správcovi aj podpísaný návrh dohody o zmluvnej pokute vo výške 10.000,00 EUR (výška zloženej zábezpeky) pre prípady uvedené v návrhu dohody o zmluvnej pokute, ktorý správca doručí na požiadanie záujemcovi emailom spolu s podrobnými podmienkami ponukového konania;
- úspešný záujemca znáša všetky náklady spojené s prevodom vlastníckeho práva k podniku ako aj s nadobudnutím práv a povinností spojených s podnikom úpadcu;
- úspešný záujemca preberá ako nadobúdateľ podniku všetky práva a záväzky spojené s vlastníctvom podniku ako aj všetky záväzky vyplývajúce zo všeobecne záväzných právnych predpisov.

IV. NÁLEŽITOSTI PONUKY A KONTAKTNÉ ÚDAJE

Písomná ponuka záujemcu musí byť doručená v stanovenej lehote, a to písomne alebo osobne v zalepenej obálke s označením („XYLO ENERGY – PONUKOVÉ KONANIE – PODNIK“) do sídla kancelárie správcu: JUDr. Peter Žoldoš, správca, Žriedlová 3, 040 01 Košice.

Všetky podrobné podmienky ponukového konania budú doručené emailom každej osobe, ktorá u správcu prejaví záujem sa zúčastniť na ponukovom konaní. Záujemcovia môžu správcu požiadať o doručenie podrobných podmienok speňažovania spolu s návrhom dohody o zmluvnej pokute, a to emailom na adrese: zoldos@zoldos.sk

V. OHLIADKA

V lehote na predkladanie ponúk sa uskutočnia dve ohliadky podniku, so stretnutím záujemcov o ohliadku na adrese Budulovská 33, 045 01 Moldava nad Bodvou, a to v nasledovných termínoch:

03.05.2021 o 9:00 hodine;
10.05.2021 o 9:00 hodine.
kalendar
kalendar

Zaujala Vás táto nehnuteľnosť? Dohodnite si termín obhliadky alebo videoobhliadky!

Dohodnúť obhliadku

Nehnuteľnosť na mape

skrátený tvar telefónneho čísla
zobraziť číslo
Akcie inzerátu
Zavolať
Napísať e-mail

Kontakt na predajcu

skrátený tvar telefónneho čísla
zobraziť číslo

Exkluzívne projekty