Darovacia zmluva na nehnuteľnosť

Darovacou zmluvou darca bezplatne prenecháva nehnuteľnosť obdarovanému a ten nehnuteľnosť ako dar prijíma. Darovacia zmluva musí mať písomnú formu a podpisy zmluvných strán na nej musia byť úradne overené. Vlastníctvo k nehnuteľnosti na základe darovacej zmluvy sa nadobúda až rozhodnutím katastra nehnuteľností o povolení vkladu do katastra nehnuteľností.

Darca je povinný pri ponuke nehnuteľnosti upozorniť na vady, o ktorých vie. V prípade, že má nehnuteľnosť vady, na ktoré darca neupozornil, je obdarovaný oprávnený nehnuteľnosť vrátiť.

Darovacia zmluva je neplatná, ak by mala plniť až po darcovej smrti. Právo žiadať od obdarovaného vrátenie daru má iba darca a svoje právo na vrátenie daru môže uplatniť v 3 ročnej premlčacej dobe, ktorá začína plynúť odo dňa, keď sa právo mohlo vykonať po prvý raz. Ak sa obdarovaný správa k darcovi alebo členom jeho rodiny tak, že tým hrubo porušuje dobré mravy môže sa darca domáhať vrátenia nehnuteľnosti súdnou cestou.

Poznámka: Obsah tohto dokumentu je vzorom právneho dohovoru medzi kupujúcim a predávajúcim, preto pre bližšiu špecifikáciu je potrebné, aby ste sa poradili s právnikom alebo notárom.