Reality celkom: 84 696 inzerátov

Hypotekárny slovník


Ručiteľ

Pri úverových produktoch je ten, kto veriteľovi prehlási, že vyrovná záväzky dlžníka v prípade, že tak neurobí dlžník sám. Prehlásenie ručiteľa má písomnú formu a podpis ručiteľa je úradne overený. Ručiteľov môže byť i viac, pričom každý z nich ručí do výšky popísanej v prehlásení ručiteľa.