Reality celkom: 84 695 inzerátov

Hypotekárny proces krok za krokom


Vybrali ste si svoju nehnuteľnosť, rozhodli ste sa pre najvhodnejšiu ponuku z banky, ale čo ďalej? Proces vybavenia úveru nie je jednoduchá záležitosť. Je možné ho zhrnúť do nasledujúcich bodov:

 1. Pripravenie dokladov k podaniu žiadosti.

  Sú to dokumenty potrebné pre proces schvaľovania úveru. Na ich základe sa overia skutočnosti o osobách, nehnuteľnosti, účele úveru a pod. Ide napríklad o potvrdenie o príjme, občiansky preukaz, výpis z bežného účtu, kúpna zmluva...
 2.  Podanie žiadosti o úver.

  Hypotekárny model od banky Vám potvrdí ochotu a záujem banky poskytnúť Vám úver. Samozrejme musia byť splnené a potvrdené skutočnosti, ktoré budete v žiadosti uvádzať. Na základe dokladov k žiadosti o úver ich banka overí v procese schvaľovania úveru. Pri podpise žiadosti o úver súhlasíte s procesom schvaľovania, prípadne s dopytom do sociálnej poisťovne a úverového registra.
 3. Proces schvaľovania.

  Proces schvaľovania vieme rozdeliť na dva kroky. Prvým je posúdenie účelu úveru a verifikácia zakladanej nehnuteľnosti. Účel úveru môže byť kúpa, rekonštrukcia, splatenie iného úveru a pod. Existujú aj hypotéky bez účelu, tzv. americké hypotéky. Ku každému typu účelu sa viažu rôzne podklady a skúma sa ich vhodnosť pre účely úveru. Verifikácia zakladanej nehnuteľnosti určí vhodnosť predmetu zabezpečenia. Banka posudzuje faktory ako hodnota, lokalita, stav nehnuteľnosti a celková vhodnosť nielen v aktuálnom čase, ale aj v budúcnosti.

  Druhým krokom je posúdenie osôb vstupujúcich do úverového vzťahu a celkové posúdenie rizika úveru. Pri dlžníkovi a spoludlžníkovi sa overuje aktuálny stav príjmov. Výška príjmov sa overuje na základe predložených dokumentov, ako aj dopytom do sociálnej poisťovne. V sociálnej a zdravotnej poisťovni sa ďalej overujú informácie o tom, či žiadateľ nemá nedoplatky. V úverovom registri sú to informácie o platobnej schopnosti, výške záväzkov (ďalšie úvery, kreditné karty...) a ochote ich splácať. Takisto sa prihliada aj na aktuálne exekúcie samotného klienta, ale aj zamestnávateľa. Ak vlastníte spoločnosť, preverí si banka aj prípadné exekučné konania voči tejto spoločnosti. Samozrejme, banka musí posúdiť prípadné exekúcie aj záložcov a predávajúcich.

  Práve v procese schvaľovania úveru banka definitívne rozhodne o akceptácií, resp. neakceptácií rozhodnutia pokračovať v riešení požiadaviek klienta.
 4. Proces podpisovania zmluvnej dokumentácie.

  Odsúhlasením žiadosti o úver, dostávate prísľub, že Vám banka finančné prostriedky poskytne. Musíte však splniť niektoré požiadavky, ktoré sú uvedené v Zmluve o úvere. Tá je vypracovaná po schválení úveru spolu s ďalšou časťou zmluvnej dokumentácie (záložné zmluvy, návrh na vklad, vinkulačné tlačivá pre poisťovňu. Po odsúhlasení zmluvnej dokumentácie zmluvnými stranami, prebieha samotný podpis zmlúv, či už na území banky alebo pred notárom.
 5. Proces zhromažďovania dokladov potrebných k čerpaniu.

  Na čerpanie dohodnutých prostriedkov musíte skompletizovať doklady potrebné k ich čerpaniu. Musíte mať s veriteľom podpísanú zmluvu o úvere. Záložcovia musia podpísať záložné zmluvy a spolu s návrhom na vklad zavkladovať na príslušnej správe katastra. Kataster Vám do určitého času vystaví list vlastníctva s vyznačeným prebiehajúcim alebo zapísaným konaním. Pre potreby čerpania bude určite potrebné zriadenie a vinkulovanie poistnej zmluvy na zakladanú nehnuteľnosť. Ostatné dokumenty sa odlišujú od účelu úveru. Môže ísť o podpísanú kúpna zmluva, súhlas s predčasným splatením úveru, právoplatné stavebné povolenie, atď. Zoznam dokladov potrebných k čerpaniu je uvedený v úverovej zmluve.
 6. Proces čerpania.

  Ak sú zhromaždené všetky potrebné doklady, pracovník banky a úverový poradca skontrolujú ich pravosť a prípadné nedostatky. Klient podpíše žiadosť o čerpanie a kompletná dokumentácia sa zašle na druhotnú verifikáciu na centrálu do banky. Ak sú všetky doklady v poriadku a v súlade s podmienkami, prebehne samotné čerpanie úveru. Načerpaním úveru Vám vzniká záväzok voči banke.
 7. Doklady účelového použitia.

  Po načerpaní úveru je ešte nutné zdokladovať pravosť účelu. Tento proces nie je z pohľadu času a získania dokumentov náročný. Účel sa preukáže napríklad preukázaním listu vlastníctva pri kúpe, vinkuláciu z banky pri splatení úveru, fotodokumentáciou pri rekonštrukcii a pod. Banka tým získa istotu, že peniaze sa použili na ten účel, ktorý ste deklarovali svojím podpisom.

  Ešte lepšie zorientovanie sa v procese vašej konkrétnej hypotéky vám pomôžu naši hypotekárni špecialisti na hypo chate.


V ktorej banke dostanete najlepšiu hypotéku? Zistiť