Je možné po rozvode žiadať od partnera vrátenie peňazí za rekonštrukciu nehnuteľnosti? | Nehnuteľnosti.sk
Pre zlepšovanie vášho zážitku na našich stránkach používame cookies. OK
Azet prihlásenie
Je možné po rozvode žiadať od partnera vrátenie peňazí za rekonštrukciu nehnuteľnosti?

Je možné po rozvode žiadať od partnera vrátenie peňazí za rekonštrukciu nehnuteľnosti?

Delenie hmotného majetku po rozvode má svoje presné pravidlá, čo však s financiami, ktoré boli investované do obkladov, podlahy či strechy? JUDr. Veronika Michalíková z advokátskej kancelárie AKMV nám priblížila, aké nároky majú partneri pri rôznych prípadoch vlastníctva.

Čo všetko patrí do bezpodielového spoluvlastníctva manželov (BSM) a akým spôsobom sa v prípade zániku BSM uskutoční jeho vyporiadanie sme riešili v nedávnom článku. Právnička  z advokátskej kancelárie AKMV teraz vysvetľuje, aké nároky si partneri môžu uplatniť v prípade, že sa na rekonštrukciu nehnuteľnosti, ktorá patrila do výlučného majetku jedného z bývalých manželov použili prostriedky vo výlučnom vlastníctve druhého z bývalých manželov alebo spoločné prostriedky patriace do BSM.

Nehnuteľnosť vo výlučnom vlastníctve jedného z manželov

Nehnuteľnosťou vo výlučnom vlastníctve iba jedného z manželov v praxi najčastejšie býva nehnuteľnosť, ktorú nadobudol pred uzavretím manželstva alebo ktorú získal počas trvania manželstva ako dar alebo dedičstvo. Bližšie vymedzenie, čo patrí a čo nepatrí do BSM je možné si prečítať v prehľadnom článku advokátskej kancelárie AKMV.  

V praxi môžu nastať aj prípady, kedy:

  • - nehnuteľnosť patrí výlučne jednému manželovi, ale investovali sa do nej prostriedky patriace obom manželom (patriace do BSM),
  • - nehnuteľnosť patrí do BSM, ale investovali sa do nej prostriedky patriace výlučne jednému manželovi,
  • - nehnuteľnosť patrí výlučne jednému manželovi, ale investovali sa do nej prostriedky patriace druhému manželovi.

Delí sa na polovicu, ale prihliada sa aj na ďalšie faktory

Spolu so zánikom manželstva zaniká aj BSM. Po zániku BSM je však potrebné ešte jeho vyporiadanie. Zásady vyporiadania BSM zakotvuje Občiansky zákonník (OZ) v § 150. „Pri vyporiadaní sa vychádza z toho, že podiely oboch manželov sú rovnaké. Každý z manželov je oprávnený požadovať, aby sa mu uhradilo, čo zo svojho vložil na spoločný majetok, a je povinný nahradiť, čo sa zo spoločného majetku vynaložilo na jeho ostatný majetok. Ďalej sa prihliadne predovšetkým na potreby maloletých detí, na to, ako sa každý z manželov staral o rodinu, a na to, ako sa zaslúžil o nadobudnutie a udržanie spoločných vecí. Pri určení miery pričinenia treba vziať tiež zreteľ na starostlivosť o deti a obstarávanie spoločnej domácnosti.“

Prostriedky v BSM investované do nehnuteľnosti jedného z manželov

Podľa OZ je každý z manželov povinný nahradiť, čo sa na jeho ostatný (výlučný) majetok vynaložilo zo spoločného majetku (BSM). Teda, pokiaľ by nehnuteľnosť vlastnil výlučne jeden z manželov a na jej zhodnotenie by boli vynaložené spoločné prostriedky (BSM), musel by manžel – výlučný vlastník nehnuteľnosti, v rámci vyporiadania BSM túto investíciu nahradiť.

V takomto prípade sa podľa rozhodovacej praxe súdov investície zo spoločného majetku do výlučného majetku jedného z manželov nahrádzajú vo výške, v akej boli vynaložené. Nevracajú sa vo vyššej sume, než ako bola vynaložená, a teda zhodnotenie oddeleného vlastníctva manžela nemá vplyv na výšku podielov na vyporiadaní BSM.

V tejto súvislosti pripomíname, že do BSM patrí napr. aj mzda manželov. Teda, ak napríklad jeden z manželov vlastní zdedenú nehnuteľnosť a táto sa opravuje z úspor zo mzdy jedného alebo oboch manželov, zhodnocuje sa nehnuteľnosť nepatriaca do BSM z prostriedkov patriacich do BSM. Preto je to taktiež potrebné vo vyporiadaní zohľadniť.

Prostriedky jedného manžela investované do nehnuteľnosti v BSM

V OZ je výslovne uvedené, že každý z manželov je oprávnený požadovať, aby sa mu uhradilo, čo do spoločného majetku (BSM) vložil zo svojho výlučného majetku. Pokiaľ boli na zhodnotenie nehnuteľnosti patriacej do BSM použité prostriedky patriace výlučne jednému z manželov, je tento manžel oprávnený požadovať, aby mu v rámci vyporiadania BSM bola táto investícia nahradená.

Podľa rozhodovacej praxe súdov, nárok jedného z manželov na náhradu nákladov, ktoré vynaložil z vlastného (výlučného) majetku do spoločného majetku (BSM) vzniká okamihom, kedy došlo k vynaloženiu nákladov. Tento nárok je ale možné uplatňovať až po zániku BSM, čiže až po rozvode. Aby si manžel mohol nárok na náhradu uplatniť, musí ísť o vlastné prostriedky vynaložené na majetok v BSM, ktorý je predmetom vyporiadania. Teda je potrebné, aby tento majetok existoval ku dňu zániku BSM ako spoločný. Je možné nahradiť iba investície, ktoré sa v spoločnom majetku pri zániku BSM ešte prejavujú – neboli pred zánikom BSM spotrebované.

Prostriedky jedného manžela investované do nehnuteľnosti druhého manžela

Vyššie ustanovenie OZ však už výslovne neupravuje situáciu, kedy boli na výlučný majetok jedného z manželov použité výlučné prostriedky druhého manžela. Aj v zmysle rozhodovacej praxe súdov SR sa však vyporiadanie BSM vykonáva ako vyporiadanie v tzv. širšom zmysle. V rámci vyporiadania by teda súd mohol zohľadniť aj takúto situáciu, ktorá nie je v ustanovení Občianskeho zákonníka upravujúcom vyporiadanie BSM výslovne uvedená. Vyporiadanie v širšom zmysle tiež znamená, že do úvahy sa berú aj pohľadávky a dlhy, ktoré vznikli za trvania manželstva a ich spoločného hospodárenia manželov.

Aké sú kritéria vyporiadania BSM

Upozorňujeme, že pri vyporiadaní BSM je potrebné počítať s tým, že delenie nemusí prebehnúť presne matematicky podľa majetku vneseného do BSM, spotrebovaného na BSM alebo použitého z BSM na iný majetok manželov. Súd v rámci vyporiadania BSM bude brať do úvahy aj ďalšie kritéria, ako napr. potreby maloletých detí, ako sa manželia starali o rodinu, ako sa pričinili o nadobudnutie spoločných vecí a podobne.

Zdroj: AKMV

Zdroj foto: Dreamstime

Diskusia

Podobné články

Váš partner pre reality v Levoči

Váš partner pre reality v Levoči

Každý kto chce predať alebo kúpiť miesto pre svoju rodinu, podnikanie alebo oddych využíva služby realitného makléra. Skôr či neskôr budeme potrebovať poradiť ako najlepšie predať aj tú svoju nehnuteľnosť a prečo to ponechať na služby profesionálneho realitného makléra si povieme nižšie.

...
Chatu si vyberajte podľa toho čo tam chcete robiť

Chatu si vyberajte podľa toho čo tam chcete robiť

Zákaz vychádzania a zákaz cestovania počas korona krízy spôsobili, že ľudia oveľa viac začali vyhľadávať krásy našej prírody. Výrazne sa tak zvýšili záujem aj o rekreačné nehnuteľnosti. Ako si správne vybrať chatu, chatku či apartmán sa dozviete v podcaste Nehnuteľnosti.sk v rozhovore s Vladimírom Boháčom z realitnej kancelárie Arvin Benet. Zároveň sa pozrieme aj na neštandardné situácie na realitnom trhu – napríklad ak si chcete kúpiť dom, v kto...
Sledujte Nehnuteľnosti.sk na Instagrame Sledujte Nehnuteľnosti.sk na Instagrame Sledujte Nehnuteľnosti.sk na Instagrame
Aká je hodnota vašej nehnuteľnosti? Bezplatné hodnotenie
icon