Pre zlepšovanie vášho zážitku na našich stránkach používame cookies. OK
Je možné po rozvode žiadať od partnera vrátenie peňazí za rekonštrukciu nehnuteľnosti?

Je možné po rozvode žiadať od partnera vrátenie peňazí za rekonštrukciu nehnuteľnosti?

Delenie hmotného majetku po rozvode má svoje presné pravidlá, čo však s financiami, ktoré boli investované do obkladov, podlahy či strechy? JUDr. Veronika Michalíková z advokátskej kancelárie AKMV nám priblížila, aké nároky majú partneri pri rôznych prípadoch vlastníctva.

Čo všetko patrí do bezpodielového spoluvlastníctva manželov (BSM) a akým spôsobom sa v prípade zániku BSM uskutoční jeho vyporiadanie sme riešili v nedávnom článku. Právnička  z advokátskej kancelárie AKMV teraz vysvetľuje, aké nároky si partneri môžu uplatniť v prípade, že sa na rekonštrukciu nehnuteľnosti, ktorá patrila do výlučného majetku jedného z bývalých manželov použili prostriedky vo výlučnom vlastníctve druhého z bývalých manželov alebo spoločné prostriedky patriace do BSM.

Nehnuteľnosť vo výlučnom vlastníctve jedného z manželov

Nehnuteľnosťou vo výlučnom vlastníctve iba jedného z manželov v praxi najčastejšie býva nehnuteľnosť, ktorú nadobudol pred uzavretím manželstva alebo ktorú získal počas trvania manželstva ako dar alebo dedičstvo. Bližšie vymedzenie, čo patrí a čo nepatrí do BSM je možné si prečítať v prehľadnom článku advokátskej kancelárie AKMV.  

V praxi môžu nastať aj prípady, kedy:

  • - nehnuteľnosť patrí výlučne jednému manželovi, ale investovali sa do nej prostriedky patriace obom manželom (patriace do BSM),
  • - nehnuteľnosť patrí do BSM, ale investovali sa do nej prostriedky patriace výlučne jednému manželovi,
  • - nehnuteľnosť patrí výlučne jednému manželovi, ale investovali sa do nej prostriedky patriace druhému manželovi.

Delí sa na polovicu, ale prihliada sa aj na ďalšie faktory

Spolu so zánikom manželstva zaniká aj BSM. Po zániku BSM je však potrebné ešte jeho vyporiadanie. Zásady vyporiadania BSM zakotvuje Občiansky zákonník (OZ) v § 150. „Pri vyporiadaní sa vychádza z toho, že podiely oboch manželov sú rovnaké. Každý z manželov je oprávnený požadovať, aby sa mu uhradilo, čo zo svojho vložil na spoločný majetok, a je povinný nahradiť, čo sa zo spoločného majetku vynaložilo na jeho ostatný majetok. Ďalej sa prihliadne predovšetkým na potreby maloletých detí, na to, ako sa každý z manželov staral o rodinu, a na to, ako sa zaslúžil o nadobudnutie a udržanie spoločných vecí. Pri určení miery pričinenia treba vziať tiež zreteľ na starostlivosť o deti a obstarávanie spoločnej domácnosti.“

Prostriedky v BSM investované do nehnuteľnosti jedného z manželov

Podľa OZ je každý z manželov povinný nahradiť, čo sa na jeho ostatný (výlučný) majetok vynaložilo zo spoločného majetku (BSM). Teda, pokiaľ by nehnuteľnosť vlastnil výlučne jeden z manželov a na jej zhodnotenie by boli vynaložené spoločné prostriedky (BSM), musel by manžel – výlučný vlastník nehnuteľnosti, v rámci vyporiadania BSM túto investíciu nahradiť.

V takomto prípade sa podľa rozhodovacej praxe súdov investície zo spoločného majetku do výlučného majetku jedného z manželov nahrádzajú vo výške, v akej boli vynaložené. Nevracajú sa vo vyššej sume, než ako bola vynaložená, a teda zhodnotenie oddeleného vlastníctva manžela nemá vplyv na výšku podielov na vyporiadaní BSM.

V tejto súvislosti pripomíname, že do BSM patrí napr. aj mzda manželov. Teda, ak napríklad jeden z manželov vlastní zdedenú nehnuteľnosť a táto sa opravuje z úspor zo mzdy jedného alebo oboch manželov, zhodnocuje sa nehnuteľnosť nepatriaca do BSM z prostriedkov patriacich do BSM. Preto je to taktiež potrebné vo vyporiadaní zohľadniť.

Prostriedky jedného manžela investované do nehnuteľnosti v BSM

V OZ je výslovne uvedené, že každý z manželov je oprávnený požadovať, aby sa mu uhradilo, čo do spoločného majetku (BSM) vložil zo svojho výlučného majetku. Pokiaľ boli na zhodnotenie nehnuteľnosti patriacej do BSM použité prostriedky patriace výlučne jednému z manželov, je tento manžel oprávnený požadovať, aby mu v rámci vyporiadania BSM bola táto investícia nahradená.

Podľa rozhodovacej praxe súdov, nárok jedného z manželov na náhradu nákladov, ktoré vynaložil z vlastného (výlučného) majetku do spoločného majetku (BSM) vzniká okamihom, kedy došlo k vynaloženiu nákladov. Tento nárok je ale možné uplatňovať až po zániku BSM, čiže až po rozvode. Aby si manžel mohol nárok na náhradu uplatniť, musí ísť o vlastné prostriedky vynaložené na majetok v BSM, ktorý je predmetom vyporiadania. Teda je potrebné, aby tento majetok existoval ku dňu zániku BSM ako spoločný. Je možné nahradiť iba investície, ktoré sa v spoločnom majetku pri zániku BSM ešte prejavujú – neboli pred zánikom BSM spotrebované.

Prostriedky jedného manžela investované do nehnuteľnosti druhého manžela

Vyššie ustanovenie OZ však už výslovne neupravuje situáciu, kedy boli na výlučný majetok jedného z manželov použité výlučné prostriedky druhého manžela. Aj v zmysle rozhodovacej praxe súdov SR sa však vyporiadanie BSM vykonáva ako vyporiadanie v tzv. širšom zmysle. V rámci vyporiadania by teda súd mohol zohľadniť aj takúto situáciu, ktorá nie je v ustanovení Občianskeho zákonníka upravujúcom vyporiadanie BSM výslovne uvedená. Vyporiadanie v širšom zmysle tiež znamená, že do úvahy sa berú aj pohľadávky a dlhy, ktoré vznikli za trvania manželstva a ich spoločného hospodárenia manželov.

Aké sú kritéria vyporiadania BSM

Upozorňujeme, že pri vyporiadaní BSM je potrebné počítať s tým, že delenie nemusí prebehnúť presne matematicky podľa majetku vneseného do BSM, spotrebovaného na BSM alebo použitého z BSM na iný majetok manželov. Súd v rámci vyporiadania BSM bude brať do úvahy aj ďalšie kritéria, ako napr. potreby maloletých detí, ako sa manželia starali o rodinu, ako sa pričinili o nadobudnutie spoločných vecí a podobne.

Zdroj: AKMV

Zdroj foto: Dreamstime

Diskusia

Podobné články

Tajomstvá nehnuteľností #15: Skontrolovali ste strešnú krytinu na kupovanom dome?

Tajomstvá nehnuteľností #15: Skontrolovali ste strešnú krytinu na kupovanom dome?

Tvar strechy na rodinnom dome môže byť rôzny - šikmá, plochá, sférická - a široké možnosti sú aj vo výbere samotnej krytiny, k dispozícii je fólia, škridla, sklo či plech. Ak plánujete kúpu domu a idete na jeho obhliadku mimo daždivých dní, nemusí sa na prvý pohľad javiť nič rizikovo. Ak si zoberiete so sebou inšpektora nehnuteľností, jeho oči si budú všímať úplne iné veci ako vaše. Napríklad taký sklon strechy v kombinácii s použitou krytinou.

...
Realitné fórum: Nahradia nepotrebné kancelárie byty? Výzvy pre realitný sektor v dobe postcovidovej

Realitné fórum: Nahradia nepotrebné kancelárie byty? Výzvy pre realitný sektor v dobe postcovidovej

Reality čelia novej realite. Rezidenčný trh ovplyvňuje inflácia, stúpajúce ceny energií, vstupov, zvýšené úrokové sadzby a opatrnosť kupujúcich. V časoch, keď sa hybridná forma práce stáva častejšou, začína byť prebytok kancelárií. Do toho všetkého prichádza nový stavebný zákon a chaotické legislatívne opatrenia. Odpovede na pálčivé otázky vám poskytnú spíkri počas podujatia Realitné fórum – Jar 2023. Srdečne vás pozývame už 30. marca 2023 do AC ...
Sledujte Nehnuteľnosti.sk na Instagrame Sledujte Nehnuteľnosti.sk na Instagrame Sledujte Nehnuteľnosti.sk na Instagrame
Aká je hodnota vašej nehnuteľnosti? Bezplatné hodnotenie
icon