Pre zlepšovanie vášho zážitku na našich stránkach používame cookies. OK
Zistili ste, že nehnuteľnosť, ktorú roky užívate, nie je vaša? Možno ju môžete vydržať

Zistili ste, že nehnuteľnosť, ktorú roky užívate, nie je vaša? Možno ju môžete vydržať

Slovo „vydržať“ bežne používame v úplne inom význame, ale v právnickej reči znamená jeden zo spôsobov, ako môžete nadobudnúť vlastnícke právo k veci, cenným papierom alebo nehnuteľnosti. Kedy tento spôsob prichádza do úvahy, nám vysvetlila JUDr. Veronika Michalíková z advokátskej kancelárie AKMV.

K získaniu vlastníckeho práva vydržaním dôjde, keď sú splnené podmienky vydržania, ktoré upravuje Občiansky zákonník. Jednotlivé podmienky nám priblížila právnička z advokátskej kancelárie AKMV. Stručne by sa dalo zhrnúť, že aby mohlo vydržanie prebehnúť, potrebujeme:

-             spôsobilý predmet vydržania,

-             spôsobilý subjekt vydržania,

-             splnenie zákonnej vydržacej doby,

-             oprávnenú držba.

Predmet vydržania

Podmienkou nadobudnutia vlastníckeho práva vydržaním je, aby vydržaná vec mala taký charakter, že je možné vlastniť ju na základe vydržania. Vydržaním je možné nadobudnúť vlastnícke právo k hnuteľným veciam, nehnuteľným veciam, aj k iným majetkovým hodnotám (napr. cenné papiere a pod.), ale ďalej sa budeme venovať iba nehnuteľnostiam.

Aké predmety sa u nás zvyknú vydržať? Z rozhodovacej praxe súdov vyplýva, že takto je možné získať do vlastníctva napríklad časti parcely, časti stavby (ktorá je technicky oddeliteľná a môže byť samostatne zapísaná do katastra nehnuteľností) alebo napríklad aj spoluvlastnícky podiel na nehnuteľnosti.

Vydržaním však nie je možné získať napríklad nehnuteľnosti nachádzajúce sa na území vojenských obvodov, pozemky pod diaľnicami vo vlastníctve diaľničnej spoločnosti, jaskyne atď. Dôvodom je, že ide o veci, ktoré podľa zákona môžu byť iba vo vlastníctve štátu alebo zákonom určených právnických osôb.

Subjekt vydržania

Ďalšou podmienkou nadobudnutia vlastníckeho práva vydržaním je aj, že ak chcete byť vydržateľom, musíte byť osoba, ktorá je spôsobilá nadobudnúť vlastnícke právo. Podľa súčasnej právnej úpravy vlastnícke právo vydržaním môžu nadobudnúť fyzické osoby, právnické osoby aj štát.

Vydržacia doba

Aby mohlo dôjsť k nadobudnutiu vlastníckeho práva vydržaním, je potrebné uplynutie vydržacej doby. V prípade nehnuteľnosti je trvanie vydržacej doby 10 rokov. Vydržacia doba plynie od začiatku držby nehnuteľnosti a započítava sa do nej aj držba právnych predchodcov.

Napríklad, pokiaľ mal nehnuteľnosť v držbe 8 rokov rodič a po jeho úmrtí v držbe pokračovalo jeho dieťa, nadobudne toto dieťa (ak sú splnené aj ostatné podmienky) vlastnícke právo k veci vydržaním po uplynutí ďalších dvoch rokov držby. Dôležité však je, aby ani pri prechode držby na právnych nástupcov nedošlo k prerušeniu držby.

Splnenie tejto podmienky je možné preukázať napríklad fotodokumentáciu, z ktorej vyplýva, že vydržateľ sa o nehnuteľnosť stará počas obdobia aspoň 10 rokov (napríklad vykonáva údržbu nehnuteľnosti, kosí, sadí na pozemku a podobne), potvrdením o úhrade dane z nehnuteľnosti, výpoveďami svedkov atď.

Oprávnená držba

Nevyhnutné je, aby držba bola počas celej vydržacej doby oprávnená, dobromyseľná. V ľudskej reči to znamená, že pozemok alebo dom užívate vo viere, že patrí vám. To, či je držba oprávnená, dobromyseľná, sa posudzuje vždy s ohľadom na všetky okolnosti konkrétneho prípadu. Bez hlbšej analýzy je preto málo kedy možné vyhodnotiť, či bola podmienka dobromyseľnosti splnená. Existujú však viaceré zásady vyplývajúce zo zákona, právnej teórie aj rozhodovacej praxe súdov, z ktorých je možné vychádzať.

Základným predpokladom, z ktorého sa pri dobromyseľnej držbe vychádza je, že držiteľ je vzhľadom na konkrétne okolnosti jeho prípadu presvedčený, že je vlastníkom veci. Naopak, pokiaľ držiteľ vie, alebo musí vedieť, že mu vec nepatrí, resp. vie, že vec patrí niekomu inému, o dobromyseľnú držbu nepôjde.

To, že sa napr. niekto celé roky stará o pozemok, kosí ho alebo na ňom sadí atď., teda ešte samo o sebe neznamená, že má tento pozemok v dobromyseľnej držbe. Pokiaľ napríklad vie, že pozemok patrí susedovi alebo aj nezistenému vlastníkovi evidovanému na liste vlastníctva, nemôže byť dobromyseľný v tom, že mu pozemok patrí, a teda podmienka oprávnenej držby v takomto prípade nie je splnená. Pozrite si konkrétne príklady situácií, v ktorých môže byť podmienka dobromyseľnosti splnená.

Zdroj: AKMV

Zdroj foto: Dreamstime

Diskusia

Podobné články

Sledujte Nehnuteľnosti.sk na Instagrame Sledujte Nehnuteľnosti.sk na Instagrame Sledujte Nehnuteľnosti.sk na Instagrame
Aká je hodnota vašej nehnuteľnosti? Bezplatné hodnotenie
icon