Pre zlepšovanie vášho zážitku na našich stránkach používame cookies. OK
Ako vybaviť prechodný pobyt?

Ako vybaviť prechodný pobyt?

Odchod na vysokú školu, sťahovanie za prácou či dočasná zmena pôsobiska, to sú len niektoré z dôvodov využívania prechodného pobytu. Nech je dôvod akýkoľvek, občana meniaceho bývanie čaká prihlásenie na prechodný pobyt a všetky úradné kroky, ktoré sa s týmto úkonom spájajú.

Zdroj: banskabystrica.sk

Čo je prechodný pobyt a kvôli čomu sa prihlasuje?

Za prechodný pobyt sa považuje každé dočasné bydlisko, kam sa obyvateľ sťahuje za účelom bývania, no jeho trvalý pobyt ostáva nezmenený. Len na Slovensku ho využívajú tisícky ľudí, ktorí dočasne zmenili miesto bývania kvôli práci, štúdiu, výskumnej alebo tvorivej činnosti či kvôli nejakým osobným dôvodom. Keďže na novej adrese sa zdržiavajú dlhší čas, prihlásenie na prechodný pobyt im uľahčí preberanie pošty, uhrádzanie šekov či vybavovanie niektorých administratívnych záležitostí. Prechodný pobyt sa ohlasuje aj kvôli miestnym daniam a iným úradným či evidenčným záležitostiam.

Prihlásenie na prechodný pobyt vyplýva zo zákona

Ohlásenie nového prechodného pobytu vyžaduje aj aktuálne platná legislatíva. Jeho definícii a zákonným povinnostiam pri ohlasovaní prechodného pobytu sa venujú jednotlivé paragrafy zákona o hlásení pobytov občanov SR a registri obyvateľov SR. Podľa aktuálneho znenia tohto zákona je prechodný pobyt definovaný ako pobyt občana mimo miesta trvalého pobytu, kde sa dočasne zdržiava viac ako 90 dní. Do skupiny týchto občanov patria Slováci, ktorí sa dočasne sťahujú v rámci Slovenska, aj občania zahraničných štátov, ktorí sem prišli za prácou alebo štúdiom. Obe skupiny absolvujú postup prihlásenia na prechodný pobyt spôsobom, aký definuje uvedený zákon.

V akej budove môže byť prihlásený prechodný pobyt?

- budova alebo jej vybraná časť musí byť označená súpisným číslom

- pokiaľ objekt nemá súpisné číslo, potrebné je aspoň orientačné číslo

- objekt, kde sa prihlási prechodný pobyt, musí byť obytnou budovou

- prechodný pobyt je možné prihlásiť aj v rekreačnej nehnuteľnosti

- povolené sú takisto ubytovacie zariadenia ponúkajúce ubytovanieZdroj: pinnaclelist.com

Ako a kde prebieha prihlásenie na prechodný pobyt?

Ak budova, v ktorej má vzniknúť nový prechodný pobyt, spĺňa požadované kritériá, obyvateľ môže pristúpiť k prihláseniu prechodného pobytu. To sa vykonáva v tzv. ohlasovni, ktorou je mestský alebo obecný úrad. V Košiciach a v Bratislave sú ohlasovne zriadené na miestnych úradoch spadajúcich pod príslušné mestské časti. Ohlasovateľ prechodného pobytu vyplní na príslušnom mestskom, obecnom alebo miestnom úrade prihlasovací lístok, ktorý poslúži ako žiadosť o prechodný pobyt. V prihlasovacom lístku uvedie všetky požadované údaje a spolu s priloženými dokladmi ich odovzdá pracovníčke v ohlasovni. Tá prekontroluje prihlasovací lístok aj priložené dokumenty a po overení údajov prihlási nový prechodný pobyt.

Čo všetko má obsahovať žiadosť o prechodný pobyt?

- údaje o žiadateľovi, ktorý bude užívať prechodný pobyt

- uvedenie presnej adresy miesta prechodného pobytu

- informáciu o presnom dátume začiatku prechodného pobytu

- informáciu o odhadovanej dobe trvania prechodného pobytu

- priložené doklady potrebné k prihláseniu prechodného pobytu

Doklady potrebné k prihláseniu na prechodný pobyt:

- občiansky preukaz, resp. platné potvrdenie o občianskom preukaze

- cudzinci žiadajúci o prechodný pobyt v SR predkladajú cestovný pas

- v prípade prihlásenia neplnoletej osoby je predkladaný jej rodný list

- list vlastníctva alebo platné rozhodnutie o povolení vkladu do katastra

- v prípade prihlásenia právnickej osoby sa predkladá nový výpis z OR

- písomné potvrdenie vlastníka budovy o súhlase s prihlásením žiadateľa na prechodný pobyt

Kedy nie je vyžadované písomné potvrdenie vlastníka:

- ak je žiadateľom vlastník alebo spoluvlastník predmetnej nehnuteľnosti

- ak je žiadateľom o prihlásenie na prechodný pobyt manžel/ka vlastníka

- ak sa na prechodný pobyt prihlasuje nezaopatrené dieťa vlastníka

- ak má žiadateľ zriadené vecné bremeno alebo iné právo užívať budovu

- ak vlastník potvrdí súhlas s prihlásením žiadateľa osobne v ohlasovniZdroj: cyprus101.com

Prihlásenie na prechodný pobyt za samotného žiadateľa

Prihlásenie v ohlasovni nemusí vybavovať iba samotný žiadateľ o prechodný pobyt. Súčasná legislatíva umožňuje vybaviť celý úradný úkon aj osobám, ktoré žiadateľa zastupujú. Takéto osoby však potrebujú disponovať splnomocnením s úradne overeným podpisom žiadateľa, ktorý má byť prihlásený na prechodný pobyt. Ak sa prihlásenie vybavuje pre neplnoleté dieťa alebo osobu zbavenú spôsobilosti, resp. s obmedzenou spôsobilosťou, prihlásiť ju môže iba zákonný zástupca alebo opatrovník.

Aké sú správne poplatky za prihlásenie na prechodný pobyt

Za prihlásenie na prechodný pobyt v ohlasovni žiadateľ nezaplatí nič. Tento administratívny  úkon je v súčasnosti zadarmo. Čaká ho však jeden výdavok, ktorým je poplatok za vydanie potvrdenia o prechodnom pobyte. Vydanie takéhoto potvrdenia je momentálne spoplatnené sumou 5 €. Ak žiadateľ nepožaduje iné administratívne úkony, uvedený poplatok bude jediný, ktorý ho v rámci prihlasovania prechodného pobytu čaká.Zdroj: fotomomo.blogspot.com

Prihlásením prechodného pobytu sa úradné úkony žiadateľa nekončia. Ďalší krok ho čaká pri predčasnom ukončení prechodného pobytu. Pokiaľ z miesta dočasného bývania odchádza ešte pred uplynutím predpokladanej doby trvania prechodného pobytu, ktorú udal v prihlasovacom lístku, mal by túto zmenu ohlásiť príslušnému mestskému alebo obecnému úradu. Predčasné ukončenie prechodného pobytu môže za neho ohlásiť aj vlastník nehnuteľnosti.

 

Zdroj: Nehnuteľnosti.sk

Zdroj foto: banskabystrica.sk, pinnaclelist.com, cyprus101.com, rmf24.pl

Autor: Róbert

Diskusia

Podobné články

Vykurovanie klimatizáciou: úspornejšie, ako by ste čakali

Vykurovanie klimatizáciou: úspornejšie, ako by ste čakali

Hoci sa v lete hovorí, že chladenie klimatizáciou zožerie kopu energie, pri vykurovaní je to inak. Vykurovací výkon klimatizácií je totiž spravidla vyšší ako chladiaci, no spotreba energie je približne 4-krát nižšia. Kúrenie klimatizáciou vlastne funguje na princípe malého tepelného čerpadla typu vzduch - vzduch. Pozrite sa, ako sa dá efektívne využívať.

...
Sledujte Nehnuteľnosti.sk na Instagrame Sledujte Nehnuteľnosti.sk na Instagrame Sledujte Nehnuteľnosti.sk na Instagrame
Aká je hodnota vašej nehnuteľnosti? Bezplatné hodnotenie
icon