Uskutočnenie stavby bez stavebného pvoolenia
Pre zlepšovanie vášho zážitku na našich stránkach používame cookies. OK
Reality celkom: 77 372 inzerátov

Uskutočnenie stavby bez stavebného pvoolenia


Aká pokuta mi hrozí ak sme pristavili garáž k domu.Na plánoch domu nebola ,ale projektantka nám ju dokreslila.Dá sa s tým ešte niečo robiť?
Dobrý deň, na základe informácii, ktoré uvádzate nie je zrejmé, že aký charakter stavby má predmetná garáž (v zmysle stavebného zákona). T.j. či bolo potrebné pre jej realizáciu stavebné povolenie alebo postačovalo i ohlásenie stavebnému úradu. Od tejto skutočnosti sa totiž odvíja i prípadná výška sankcie za uskutočnenie stavby bez stavebného povolenia alebo bez jej ohlásenia. Uvedenú situáciu je možné vyriešiť konaním o dodatočnom povolení stavby podľa § 88a zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v platnom znení: "Ak stavebný úrad zistí, že stavba bola postavená bez stavebného povolenia alebo v rozpore s ním, začne z vlastného podnetu konanie a vyzve vlastníka stavby, aby v určenej lehote predložil doklady o tom, že dodatočné povolenie nie je v rozpore s verejnými záujmami chránenými týmto zákonom, najmä s cieľmi a zámermi územného plánovania, a osobitnými predpismi. Ak bola stavba začatá bez právoplatného stavebného povolenia, ktoré už bolo vydané, stavebný úrad posúdi súlad stavby s verejnými záujmami na základe záväzných stanovísk podľa § 140b a podkladov predložených v stavebnom konaní.“

Nenašli ste odpoveď akú potrebujete? Pýtajte sa!

V právnej poradni Vám poradíme a odpovieme na otázky týkajúce sa problematiky vlastníctva, predaja, kúpy a prenájmu nehnuteľností. Právna poradňa neposkytuje konkrétne právne služby, rieši problémy obecne.

Odpovede na otázky v rámci právnej poradne zabezpečuje advokátska kancelária Legality, s.r.o.

Najnovšie odpovede
Užitočné linky
Kataster portál

Portál umožňujúci prístup k údajom katastra nehnuteľností bez nutnosti návštevy príslušnej správy katastra.

Štátny fond rozvoja bývania

Stránka ústredného orgánu štátnej správy pre geodéziu, kartografiu a kataster nehnuteľností.

Úrad geodézie, kartografie a katastra SR

Info o poskytovaní štátnej podpory rozvoja bývania z prostriedkov Štátneho fondu rozvoja bývania.

Slovenská banková asociácia

Portál umožňujúci prístup k údajom katastra nehnuteľností bez nutnosti návštevy príslušnej správy katastra.

Bankový ombudsman

Nezávislý inštitút, ktorého cieľom je riešenie mimosúdnych sporov medzi bankami a ich klientmi.

Národná banka Slovenska

Centrálna banka SR, ktorej hlavným cieľom udržiavať cenovú stabilitu v eurozóne a dohľad nad finančným trhom.

Sociálna poisťovňa

Inštitúcia poverená výkonom nemocenského poistenia a dôchodkového zabezpečenia.