Pre zlepšovanie vášho zážitku na našich stránkach používame cookies. OK
Pravidlá propagačnej súťaže

Pravidlá propagačnej súťaže

v Súťaže

United Classifieds s.r.o., Prievozská 14, 821 09 Bratislava, IČO: 50020161, Spoločnosť je zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, Oddiel: Sro, Vložka číslo: 107298/B

Organizátor súťaže „Nehnuteľnosti“ vydáva pravidlá súťaže, ktoré záväzne upravujú súťažné podmienky pre všetkých účastníkov súťaže a nadobúdajú účinnosť dňom ich uverejnenia na webovej stránke nehnutelnosti.sk V skrátených verziách môžu byť tieto pravidlá uvedené aj na informačných materiáloch (napr. letáčikoch, plagátoch), v inzerátoch, rozhlasových a televíznych spotoch určených spotrebiteľom, pričom záväzné je vždy iba toto úplné znenie pravidiel.

  1. Názov súťaže: „Súťaž pre realitné kancelárie“ (ďalej len „súťaž“)
  2. Organizátor súťaže: Spoločnosť United Classifieds s.r.o., so sídlom: Prievozská 14, 821 09 Bratislava, IČO: 50020161, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, Oddiel: Sro, Vložka číslo: 107298/B, prevádzkovateľ realitného portálu Nehnuteľnosti.sk (ďalej len „organizátor“).
  3. Začiatok súťaže a miesto konania súťaže: Súťaž trvá od 10. júna 2019 do 16. júna 2019. Miestom konania súťaže je územie Slovenskej republiky (ďalej len „miesto konania súťaže“).
  4. Internetové stránky určené pre súťaž: www.nehnutelnosti.sk, www.viareal.sk
  5. Základný princíp súťaže: Súťaž je určená pre realitné kancelárie, ktoré podnikajú na trhu nehnuteľností v SR a majú sídlo na území SR. Súťažiť môže každá realitná kancelária, ktorá si v čase konania súťaže kúpi (objedná a vykoná platbu) kredit na inzerciu a doplnkové služby z ponuky organizátora súťaže na inzertnom portáli Nehnuteľnosti.sk, v minimálnej hodnote 100 EUR (bez DPH). Kredity je možné nakúpiť u obchodného zástupcu organizátora súťaže alebo prostredníctvom realitného softvéru ViaReal na www.viareal.sk. Šanca na výhru sa zvyšuje s každými 100 EUR hodnoty nákupu kreditov. (Napríklad: v prípade hodnoty nákupu 1 000 EUR bude  súťažiaci zaradený do žrebovania až 10x, t.j. jedenkrát za každých 100 EUR hodnoty nákupu).

Žrebovanie sa uskutoční v priestoroch spoločnosti organizátora súťaže za účasti zamestnancov.

6.Výhry v súťaži: Súťažiaci môže v súťaži získať jednu zo troch (3) nepeňažných výhier. Náklady súvisiace s poskytnutím výhry, t.j. náklady na výrobu grafických vizuálov, produkciu a na nákup a prenájom mediálneho priestoru znáša organizátor súťaže.

Výhrami v súťaži sú reklamné / mediálne kampane pre vyžrebované realitné kancelárie:

  1. Billboardová kampaň na jeden mesiac (5 ks billboardov na jeden mesiac s grafickým motívom výhercu a portálu Nehnuteľnosti.sk) podľa výberu organizátora súťaže.
  2. Bannerová kampaň na Nehnutelnosti.sk (1x cielená bannerová kampaň v trvaní 1 mesiaca na portáloch Nehnutelnosti.sk, Reality.sk, Topreality.sk) v termíne zadanom organizátorom súťaže.
  3. Online kampaň na Facebook profile Nehnutelnosti.sk (zverejnenie piatich (5) inzerátov podľa výberu výhercu na facebook profile Nehnutelnosti.sk) v termíne zadanom organizátorom súťaže.

7. Výherca: Organizátor vyžrebuje v súťaži celkom 3 (slovom: troch) výhercov. Žrebovanie sa uskutoční dňa 20.6.2019 v mieste sídla organizátora súťaže.

Výhercom sa stáva vyžrebovaná realitná kancelária, ktorá v čase konania súťaže splnila všetky podmienky účasti v súťaži stanovené v týchto pravidlách, za podmienky, že sa organizátorovi podarilo s výhercom kontaktovať a získať údaje nevyhnutné na zverejnenie výsledkov súťaže a odovzdanie výhry.

Vzhľadom na charakter výhry sa od výhercu súťaže vyžaduje aktívna súčinnosť pri prevzatí výhry - organizovaní reklamnej / mediálnej kampane, dodržiavanie pokynov organizátora súťaže (dodanie grafických podkladov v kvalite potrebnej na grafické spracovanie a produkciu, termíny schvaľovania grafických návrhov a pod.), tak, aby bolo možné reklamnú / mediálnu kampaň pre výhercu spracovať a odovzdať, inak nárok výhercu na výhru výhercovi zanikne.

8. Informovanie účastníkov súťaže o získaní výhry a odovzdávanie výhier: Oboznámenie výhercov s výsledkami žrebovania prebehne telefonicky alebo e-mailom na kontaktné údaje súťažiaceho uvedené v jeho registračných údajoch najneskôr do 7 kalendárnych dní od uskutočneného žrebovania a následne aj uverejnením obchodného mena a sídla vyžrebovaného výhercu súťaže na internetovom portáli www.nehnutelnosti.sk. Údaje o výhercoch súťaže budú na webovej stránke uverejnené do 7 kalendárnych dní od uskutočneného žrebovania.

 

Organizátor súťaže odovzdá výhru výhercovi v termíne podľa dohody s výhercom, najneskôr do 30.11.2019. Výhra pozostávajúca z viacerých aktivít nemusí byť odovzdaná jednorazovo, ale spôsobom podľa dohody organizátora s výhercom, s prihladnutím na organizačné možnosti organizátora súťaže. Ak nedôjde k dohode, nárok na výhru výhercovi zaniká dňom 31.11.2019. V zmysle ustanovenia § 845 zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník, výhry z tejto súťaže nie je možné vymáhať súdnou cestou a pravidlá ich uplatňovania určuje organizátor súťaže.

9. Spracúvanie osobných údajov dotknutých osôb: V súvislosti vykonaním súťaže môže organizátor súťaže v nevyhnutnom rozsahu spracúvať osobné údaje osôb, ktorých údaje boli súťažiacim dobrovoľne poskytnuté  v súvislosti s plnením podmienok tejto súťaže a s komunikáciou s organizátorom súťaže.

Osobné údaje poskytnuté súťažiacim v súvislosti s jeho účasťou v súťaži budú sprcúvané organizátorom súťaže, spoločnosťou United Classifieds s.r.o., ktorá je vo vzťahu k týmto osobným údajom prevádzkovateľom v zmysle zákona č. 18/2018 o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niekt. zákonov v znení nesk. predpisov a Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, „Nariadenie GDPR“ ( ďalej len “príslušné právne predpisy”). Prevádzkovateľ spracúva osobné údaje dotknutých osôb vo vlastnom informačnom systéme, vo svojom mene. Osobné údaje poskytnuté súťažiacimi v súvislosti s vykonaním tejto súťaže bude prevádzkovateľ spracúvať výlučne na účely realizácie tejto súťaže, vyhodnotenia a zverejnenia jej výsledkov, kontaktovania výhercov a poskytnutia osobných údajov tretím osobám, ktoré sa budú podieľať na odovzdaní výhier, v nevyhnutnom rozsahu.

Spracovanie osobných údajov potrebných na uvedené účely bude vykonané najviac v rozsahu: meno, priezvisko, telefónne číslo a/alebo e-mailová adresa dotknutej kontaktnej osoby súťažiaceho.

Prevádzkovateľ má oprávnenie spracovávať poskytnuté údaje po dobu nevyhnutnú pre plnenie príslušného účelu spracovania osobných údajov a povinné archivovanie v zmysle príslušných právnych predpisov bez toho, aby boli dotknuté povinnosti prevádzkovateľa vyplývajúce z osobitých právnych predpisov.

Podrobné informácie týkajúce sa spracúvania a ochrany osobných údajov spoločnosťou organizátora súťaže, vrátane informácií o právach dotknutých osôb vo vzťahu k nakladaniu s osobnými údajmi, nájdu súťažiaci v Zásadách ochrany osobných údajov, uverejnených na www.unitedclassifieds.sk v odkaze na GDPR.

10. Oznámenie a odovzdanie výhier náhradnému výhercovi: Organizátor ustanovuje systém žrebovania náhradných výhercov pre prípad, že niektorý z výhercov uplatní právo odmietnuť výhru alebo z iných dôvodov nebude možné odovzdať výhru výhercovi v prvom rade. Po každom vyžrebovaní výhercu, pristúpi rovnako náhodným výberom k vyžrebovaniu druhého (2.) súťažiaceho. Druhého (2.) vyžrebovaného súťažiaceho ustanoví za náhradného výhercu v prvom rade. Ak sa organizátorovi opakovane nepodarí kontaktovať výhercu vyžrebovaného v prvom rade za účelom získania údajov potrebných na odovzdanie výhry najneskôr 5 kalendárnych dní po žrebovaní, je organizátor súťaže oprávnený kontaktovať výhercu v druhom rade.

11. Vymáhanie výhier zo súťaže: Výherca, ktorému vznikol nárok na výhru podľa týchto pravidiel, berie na vedomie, že nárok na výhru nie je prevoditeľný, t.j. organizátor neposkytne výhru inej osobe ako výhercovi. V zmysle platných právnych predpisov SR, výhry z hier nie je možné vymáhať súdnou cestou.

12. Úprava a zmena pravidiel súťaže: Organizátor si vyhradzuje právo kedykoľvek pred aj počas trvania súťaže zmeniť alebo upraviť tieto pravidlá súťaže, ako aj právo súťaž skrátiť, odložiť, prerušiť alebo úplne zrušiť, a to aj bez uvedenia dôvodu a poskytnutia náhrady. Zmenu alebo úpravu pravidiel sa organizátor zaväzuje zverejniť rovnakým spôsobom, akým došlo k vyhláseniu súťaže. V prípade rozporu medzi týmito pravidlami súťaže a pravidlami uvedenými v propagačných materiáloch k súťaži, platí znenie týchto pravidiel súťaže.

13.Zverejnenie pravidiel súťaže Tieto pravidlá súťaže budú uverejnené na internetovej stránke nehnutelnosti.sk od 10.6.2019, a zároveň budú v listinnej forme k dispozícii na nahliadnutie v priestoroch sídla organizátora.

14. Daňová povinnosť: Nepeňažné výhry v hodnote nad 350 € (slovom: tristopäťdesiat euro) sú predmetom dane z príjmov v zmysle zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov a zároveň predmetom odvodovej povinnosti v zmysle zákona č. 580/2004 Z. z. o zdravotnom poistení. Pri zdanení výhry v hodnote vyššej ako 350 € je výherca povinný zdaniť iba sumu, prevyšujúcu hodnotu 350 €. Výhercovia v celom rozsahu zodpovedajú za splnenie daňových a odvodových povinností, ktoré im vyplývajú zo všeobecne záväzných právnych predpisov. Hodnotu nepeňažnej výhry organizátor výhercovi písomne oznámi.

15. Zodpovednosť za škodu: Zodpovednosť za škodu spôsobenú v súvislosti so súťažou sa bude posudzovať podľa príslušných ustanovení zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v platnom znení. Ak v dôsledku zavineného konania účastníka súťaže vznikne organizátorovi alebo účastníkom, prípadne tretím osobám akákoľvek škoda, je účastník, ktorý ujmu spôsobil, povinný v plnom rozsahu ju nahradiť.

Organizátor súťaže nezodpovedá za žiadne škody zapríčinené poskytnutím nesprávnych údajov zo strany účastníkov súťaže alebo v súvislosti s neuplatnením, nevyzdvihnutím, neprijatím, nedoručením alebo odmietnutím výhry.

Organizátor nie je zodpovedný za funkčnosť telefónnych liniek, sietí a zariadení, za prepravné a doručovacie služby ani za žiadne výkony, ktoré neprevádzkuje alebo neposkytuje priamo sám.

16. Všeobecné ustanovenie: Táto súťaž je organizovaná ako propagačná súťaž v zmysle ust. § 3 ods. 5 zákona č.171/2005 Z.z. o hazardných hrách a zmene a doplnení niektorých zákonov.

Účasť v súťaži je dobrovoľná a účastník svojou účasťou v súťaži vyjadruje svoj súhlas s jej pravidlami, a zaväzuje sa ich dodržiavať. Porušenie, obchádzanie alebo zneužitie týchto pravidiel súťažiacim je dôvodom na vylúčenie súťažiaceho zo súťaže.

 

Organizátor neposkytuje účastníkom súťaže náhradu žiadnych nákladov, ktoré im vzniknú v súvislosti s ich účasťou v súťaži.

 

Pravidlá nadobúdajú platnosť dňom ich podpísania oprávnenou osobou a účinnosť dňom ich zverejnenia.

 

Bratislava, 10.6.2019                                                                                                                                                

za United Classifieds s.r.o.:

Milan Konečný, konateľ                                                                                                              

Peter Hollý, konateľ

 

Pozrite si výhry v súťaži o reklamnú kampaň.

Diskusia

Podobné články