Pravidlá propagačnej súťaže | Nehnuteľnosti.sk
Pre zlepšovanie vášho zážitku na našich stránkach používame cookies. OK
Azet prihlásenie
Pravidlá propagačnej súťaže

Pravidlá propagačnej súťaže

v Súťaže

United Classifieds s.r.o., Prievozská 14, 821 09 Bratislava, IČO: 50020161, Spoločnosť je zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, Oddiel: Sro, Vložka číslo: 107298/B

Organizátor súťaže „Nehnuteľnosti“ vydáva pravidlá súťaže, ktoré záväzne upravujú súťažné podmienky pre všetkých účastníkov súťaže a nadobúdajú účinnosť dňom ich uverejnenia na webovej stránke nehnutelnosti.sk V skrátených verziách môžu byť tieto pravidlá uvedené aj na informačných materiáloch (napr. letáčikoch, plagátoch), v inzerátoch, rozhlasových a televíznych spotoch určených spotrebiteľom, pričom záväzné je vždy iba toto úplné znenie pravidiel.

  1. Názov súťaže: „Súťaž pre realitné kancelárie“ (ďalej len „súťaž“)
  2. Organizátor súťaže: Spoločnosť United Classifieds s.r.o., so sídlom: Prievozská 14, 821 09 Bratislava, IČO: 50020161, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, Oddiel: Sro, Vložka číslo: 107298/B, prevádzkovateľ realitného portálu Nehnuteľnosti.sk (ďalej len „organizátor“).
  3. Začiatok súťaže a miesto konania súťaže: Súťaž trvá od 10. júna 2019 do 16. júna 2019. Miestom konania súťaže je územie Slovenskej republiky (ďalej len „miesto konania súťaže“).
  4. Internetové stránky určené pre súťaž: www.nehnutelnosti.sk, www.viareal.sk
  5. Základný princíp súťaže: Súťaž je určená pre realitné kancelárie, ktoré podnikajú na trhu nehnuteľností v SR a majú sídlo na území SR. Súťažiť môže každá realitná kancelária, ktorá si v čase konania súťaže kúpi (objedná a vykoná platbu) kredit na inzerciu a doplnkové služby z ponuky organizátora súťaže na inzertnom portáli Nehnuteľnosti.sk, v minimálnej hodnote 100 EUR (bez DPH). Kredity je možné nakúpiť u obchodného zástupcu organizátora súťaže alebo prostredníctvom realitného softvéru ViaReal na www.viareal.sk. Šanca na výhru sa zvyšuje s každými 100 EUR hodnoty nákupu kreditov. (Napríklad: v prípade hodnoty nákupu 1 000 EUR bude  súťažiaci zaradený do žrebovania až 10x, t.j. jedenkrát za každých 100 EUR hodnoty nákupu).

Žrebovanie sa uskutoční v priestoroch spoločnosti organizátora súťaže za účasti zamestnancov.

6.Výhry v súťaži: Súťažiaci môže v súťaži získať jednu zo troch (3) nepeňažných výhier. Náklady súvisiace s poskytnutím výhry, t.j. náklady na výrobu grafických vizuálov, produkciu a na nákup a prenájom mediálneho priestoru znáša organizátor súťaže.

Výhrami v súťaži sú reklamné / mediálne kampane pre vyžrebované realitné kancelárie:

  1. Billboardová kampaň na jeden mesiac (5 ks billboardov na jeden mesiac s grafickým motívom výhercu a portálu Nehnuteľnosti.sk) podľa výberu organizátora súťaže.
  2. Bannerová kampaň na Nehnutelnosti.sk (1x cielená bannerová kampaň v trvaní 1 mesiaca na portáloch Nehnutelnosti.sk, Reality.sk, Topreality.sk) v termíne zadanom organizátorom súťaže.
  3. Online kampaň na Facebook profile Nehnutelnosti.sk (zverejnenie piatich (5) inzerátov podľa výberu výhercu na facebook profile Nehnutelnosti.sk) v termíne zadanom organizátorom súťaže.

7. Výherca: Organizátor vyžrebuje v súťaži celkom 3 (slovom: troch) výhercov. Žrebovanie sa uskutoční dňa 20.6.2019 v mieste sídla organizátora súťaže.

Výhercom sa stáva vyžrebovaná realitná kancelária, ktorá v čase konania súťaže splnila všetky podmienky účasti v súťaži stanovené v týchto pravidlách, za podmienky, že sa organizátorovi podarilo s výhercom kontaktovať a získať údaje nevyhnutné na zverejnenie výsledkov súťaže a odovzdanie výhry.

Vzhľadom na charakter výhry sa od výhercu súťaže vyžaduje aktívna súčinnosť pri prevzatí výhry - organizovaní reklamnej / mediálnej kampane, dodržiavanie pokynov organizátora súťaže (dodanie grafických podkladov v kvalite potrebnej na grafické spracovanie a produkciu, termíny schvaľovania grafických návrhov a pod.), tak, aby bolo možné reklamnú / mediálnu kampaň pre výhercu spracovať a odovzdať, inak nárok výhercu na výhru výhercovi zanikne.

8. Informovanie účastníkov súťaže o získaní výhry a odovzdávanie výhier: Oboznámenie výhercov s výsledkami žrebovania prebehne telefonicky alebo e-mailom na kontaktné údaje súťažiaceho uvedené v jeho registračných údajoch najneskôr do 7 kalendárnych dní od uskutočneného žrebovania a následne aj uverejnením obchodného mena a sídla vyžrebovaného výhercu súťaže na internetovom portáli www.nehnutelnosti.sk. Údaje o výhercoch súťaže budú na webovej stránke uverejnené do 7 kalendárnych dní od uskutočneného žrebovania.

 

Organizátor súťaže odovzdá výhru výhercovi v termíne podľa dohody s výhercom, najneskôr do 30.11.2019. Výhra pozostávajúca z viacerých aktivít nemusí byť odovzdaná jednorazovo, ale spôsobom podľa dohody organizátora s výhercom, s prihladnutím na organizačné možnosti organizátora súťaže. Ak nedôjde k dohode, nárok na výhru výhercovi zaniká dňom 31.11.2019. V zmysle ustanovenia § 845 zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník, výhry z tejto súťaže nie je možné vymáhať súdnou cestou a pravidlá ich uplatňovania určuje organizátor súťaže.

9. Spracúvanie osobných údajov dotknutých osôb: V súvislosti vykonaním súťaže môže organizátor súťaže v nevyhnutnom rozsahu spracúvať osobné údaje osôb, ktorých údaje boli súťažiacim dobrovoľne poskytnuté  v súvislosti s plnením podmienok tejto súťaže a s komunikáciou s organizátorom súťaže.

Osobné údaje poskytnuté súťažiacim v súvislosti s jeho účasťou v súťaži budú sprcúvané organizátorom súťaže, spoločnosťou United Classifieds s.r.o., ktorá je vo vzťahu k týmto osobným údajom prevádzkovateľom v zmysle zákona č. 18/2018 o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niekt. zákonov v znení nesk. predpisov a Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, „Nariadenie GDPR“ ( ďalej len “príslušné právne predpisy”). Prevádzkovateľ spracúva osobné údaje dotknutých osôb vo vlastnom informačnom systéme, vo svojom mene. Osobné údaje poskytnuté súťažiacimi v súvislosti s vykonaním tejto súťaže bude prevádzkovateľ spracúvať výlučne na účely realizácie tejto súťaže, vyhodnotenia a zverejnenia jej výsledkov, kontaktovania výhercov a poskytnutia osobných údajov tretím osobám, ktoré sa budú podieľať na odovzdaní výhier, v nevyhnutnom rozsahu.

Spracovanie osobných údajov potrebných na uvedené účely bude vykonané najviac v rozsahu: meno, priezvisko, telefónne číslo a/alebo e-mailová adresa dotknutej kontaktnej osoby súťažiaceho.

Prevádzkovateľ má oprávnenie spracovávať poskytnuté údaje po dobu nevyhnutnú pre plnenie príslušného účelu spracovania osobných údajov a povinné archivovanie v zmysle príslušných právnych predpisov bez toho, aby boli dotknuté povinnosti prevádzkovateľa vyplývajúce z osobitých právnych predpisov.

Podrobné informácie týkajúce sa spracúvania a ochrany osobných údajov spoločnosťou organizátora súťaže, vrátane informácií o právach dotknutých osôb vo vzťahu k nakladaniu s osobnými údajmi, nájdu súťažiaci v Zásadách ochrany osobných údajov, uverejnených na www.unitedclassifieds.sk v odkaze na GDPR.

10. Oznámenie a odovzdanie výhier náhradnému výhercovi: Organizátor ustanovuje systém žrebovania náhradných výhercov pre prípad, že niektorý z výhercov uplatní právo odmietnuť výhru alebo z iných dôvodov nebude možné odovzdať výhru výhercovi v prvom rade. Po každom vyžrebovaní výhercu, pristúpi rovnako náhodným výberom k vyžrebovaniu druhého (2.) súťažiaceho. Druhého (2.) vyžrebovaného súťažiaceho ustanoví za náhradného výhercu v prvom rade. Ak sa organizátorovi opakovane nepodarí kontaktovať výhercu vyžrebovaného v prvom rade za účelom získania údajov potrebných na odovzdanie výhry najneskôr 5 kalendárnych dní po žrebovaní, je organizátor súťaže oprávnený kontaktovať výhercu v druhom rade.

11. Vymáhanie výhier zo súťaže: Výherca, ktorému vznikol nárok na výhru podľa týchto pravidiel, berie na vedomie, že nárok na výhru nie je prevoditeľný, t.j. organizátor neposkytne výhru inej osobe ako výhercovi. V zmysle platných právnych predpisov SR, výhry z hier nie je možné vymáhať súdnou cestou.

12. Úprava a zmena pravidiel súťaže: Organizátor si vyhradzuje právo kedykoľvek pred aj počas trvania súťaže zmeniť alebo upraviť tieto pravidlá súťaže, ako aj právo súťaž skrátiť, odložiť, prerušiť alebo úplne zrušiť, a to aj bez uvedenia dôvodu a poskytnutia náhrady. Zmenu alebo úpravu pravidiel sa organizátor zaväzuje zverejniť rovnakým spôsobom, akým došlo k vyhláseniu súťaže. V prípade rozporu medzi týmito pravidlami súťaže a pravidlami uvedenými v propagačných materiáloch k súťaži, platí znenie týchto pravidiel súťaže.

13.Zverejnenie pravidiel súťaže Tieto pravidlá súťaže budú uverejnené na internetovej stránke nehnutelnosti.sk od 10.6.2019, a zároveň budú v listinnej forme k dispozícii na nahliadnutie v priestoroch sídla organizátora.

14. Daňová povinnosť: Nepeňažné výhry v hodnote nad 350 € (slovom: tristopäťdesiat euro) sú predmetom dane z príjmov v zmysle zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov a zároveň predmetom odvodovej povinnosti v zmysle zákona č. 580/2004 Z. z. o zdravotnom poistení. Pri zdanení výhry v hodnote vyššej ako 350 € je výherca povinný zdaniť iba sumu, prevyšujúcu hodnotu 350 €. Výhercovia v celom rozsahu zodpovedajú za splnenie daňových a odvodových povinností, ktoré im vyplývajú zo všeobecne záväzných právnych predpisov. Hodnotu nepeňažnej výhry organizátor výhercovi písomne oznámi.

15. Zodpovednosť za škodu: Zodpovednosť za škodu spôsobenú v súvislosti so súťažou sa bude posudzovať podľa príslušných ustanovení zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v platnom znení. Ak v dôsledku zavineného konania účastníka súťaže vznikne organizátorovi alebo účastníkom, prípadne tretím osobám akákoľvek škoda, je účastník, ktorý ujmu spôsobil, povinný v plnom rozsahu ju nahradiť.

Organizátor súťaže nezodpovedá za žiadne škody zapríčinené poskytnutím nesprávnych údajov zo strany účastníkov súťaže alebo v súvislosti s neuplatnením, nevyzdvihnutím, neprijatím, nedoručením alebo odmietnutím výhry.

Organizátor nie je zodpovedný za funkčnosť telefónnych liniek, sietí a zariadení, za prepravné a doručovacie služby ani za žiadne výkony, ktoré neprevádzkuje alebo neposkytuje priamo sám.

16. Všeobecné ustanovenie: Táto súťaž je organizovaná ako propagačná súťaž v zmysle ust. § 3 ods. 5 zákona č.171/2005 Z.z. o hazardných hrách a zmene a doplnení niektorých zákonov.

Účasť v súťaži je dobrovoľná a účastník svojou účasťou v súťaži vyjadruje svoj súhlas s jej pravidlami, a zaväzuje sa ich dodržiavať. Porušenie, obchádzanie alebo zneužitie týchto pravidiel súťažiacim je dôvodom na vylúčenie súťažiaceho zo súťaže.

 

Organizátor neposkytuje účastníkom súťaže náhradu žiadnych nákladov, ktoré im vzniknú v súvislosti s ich účasťou v súťaži.

 

Pravidlá nadobúdajú platnosť dňom ich podpísania oprávnenou osobou a účinnosť dňom ich zverejnenia.

 

Bratislava, 10.6.2019                                                                                                                                                

za United Classifieds s.r.o.:

Milan Konečný, konateľ                                                                                                              

Peter Hollý, konateľ

 

Pozrite si výhry v súťaži o reklamnú kampaň.

Diskusia

Podobné články

Posledná šanca vyhrať prenájom na celý rok zadarmo

Posledná šanca vyhrať prenájom na celý rok zadarmo

Kto by nechcel bývať celý rok zadarmo. Portál Nehnuteľnosti.sk vám to umožní. Do konca súťaže ostáva už len pár dní. Zapojte sa a za svoj prenajatý byt alebo dom nebudete musieť celý rok zaplatiť ani euro. Pravidlá sú veľmi jednoduché a do súťaže sa môže zapojiť naozaj každý.

...
Sledujte Nehnuteľnosti.sk na Instagrame Sledujte Nehnuteľnosti.sk na Instagrame Sledujte Nehnuteľnosti.sk na Instagrame