Pravidlá propagačnej súťaže | Nehnuteľnosti.sk
Pre zlepšovanie vášho zážitku na našich stránkach používame cookies. OK
Azet prihlásenie
Pravidlá propagačnej súťaže

Pravidlá propagačnej súťaže

v Súťaže

United Classifieds s.r.o., Prievozská 14, 821 09 Bratislava,

IČO: 50020161,

Spoločnosť je zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, Oddiel: Sro, Vložka číslo: 107298/B

 

PRAVIDLÁ PROPAGAČNEJ SÚŤAŽE

Organizátor súťaže „Súťaž pre realitné kancelárie“ vydáva pravidlá súťaže, ktoré záväzne upravujú súťažné podmienky pre všetkých účastníkov súťaže a nadobúdajú účinnosť dňom ich uverejnenia na webovej stránke Nehnuteľnosti.sk V skrátených verziách môžu byť tieto pravidlá uvedené aj na informačných materiáloch (napr. letáčikoch, plagátoch), v inzerátoch, rozhlasových a televíznych spotoch určených spotrebiteľom, pričom záväzné je vždy iba toto úplné znenie pravidiel.

 1. Názov súťaže: „Súťaž pre realitné kancelárie“ (ďalej len „súťaž“)

 2. Organizátor súťaže:

 Spoločnosť United Classifieds s.r.o., so sídlom: Prievozská 14, 821 09 Bratislava, IČO: 50020161, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, Oddiel: Sro, Vložka číslo: 107298/B, prevádzkovateľ realitného portálu Nehnuteľnosti.sk a realitného softvéru Viareal.sk  (ďalej len „organizátor“).

 3. Začiatok súťaže a miesto konania súťaže:

Súťaž trvá od 23. mája 2018 do 31. mája 2018. Miestom konania súťaže je územie Slovenskej republiky (ďalej len „miesto konania súťaže“).

 4. Internetový portál a mobilná aplikácia určené pre súťaž:

www.nehnutelnosti.sk, www.viareal.sk

 5. Základný princíp súťaže:

Súťaž je určená pre realitné kancelárie, ktoré podnikajú na trhu nehnuteľností v SR a majú sídlo na území SR. Súťažiť môže každá realitná kancelária, ktorá si v čase konania súťaže kúpi (objedná a vykoná platbu) kredit na inzerciu a doplnkové služby z ponuky organizátora súťaže na inzertnom portáli Nehnuteľnosti.sk v minimálnej hodnote 100 EUR (vrátane DPH). Kredity je možné nakúpiť u obchodného zástupcu organizátora súťaže alebo prostredníctvom realitného softvéru ViaReal na www.viareal.sk.

Šanca na výhru sa zvyšuje s každým 100 EUR hodnoty nákupu kreditov. (Napríklad: v prípade hodnoty nákupu 1 000 EUR bude  súťažiaci zaradený do žrebovania až 10x, t.j. jedenkrát za každých 100 EUR hodnoty nákupu).

 6. Výhry v súťaži:

Súťažiaci môže v súťaži získať jednu zo štyroch (4) nepeňažných výhier. Náklady súvisiace s poskytnutím výhry, t.j. náklady na výrobu grafických vizuálov, produkciu a na nákup a prenájom mediálneho priestoru znáša organizátor súťaže.

Výhrami v súťaži sú reklamné / mediálne kampane pre vyžrebované realitné kancelárie:

 

  1. Billboardová kampaň na jeden mesiac (5 ks billboardov na jeden mesiac s grafickým motívom výhercu a portálu Nehnuteľnosti.sk) podľa výberu organizátora súťaže

 

  1. Printová inzercia v denníku Nový Čas (jednorazové uverejnenie šiestich (6) inzerátov určených výhercom v regionálnej inzercii denníka Nový Čas v jednom regióne) v termíne zadanom organizátorom súťaže

 

  1. Bannerová kampaň na Nehnutelnosti.sk (1x cielená bannerová kampaň v trvaní 1 mesiaca na portáloch Nehnutelnosti.sk, Reality.sk, Topreality.sk v termíne zadanom organizátorom súťaže

 

  1. Online kampaň na Facebook profile Nehnutelnosti.sk (zverejnenie piatich (5) inzerátov podľa výberu výhercu na facebook profile Nehnutelnosti.sk) v termíne zadanom organizátorom súťaže

 

7. Výherca:

7.1 Organizátor vyžrebuje v súťaži celkom 4 (slovom: štyroch) výhercov. Žrebovanie sa uskutoční dňa 4.6.2018 v mieste sídla organizátora súťaže.

Výhercom sa stáva vyžrebovaná realitná kancelária, ktorá v čase konania súťaže splnila všetky podmienky účasti v súťaži stanovené v týchto pravidlách, za podmienky, že sa organizátorovi podarilo s výhercom kontaktovať a získať údaje nevyhnutné na zverejnenie výsledkov súťaže a odovzdanie výhry.

 7.2     Vzhľadom na charakter výhry sa od výhercu súťaže vyžaduje aktívna súčinnosť pri prevzatí výhry - organizovaní reklamnej / mediálnej kampane, dodržiavanie pokynov organizátora súťaže (dodanie grafických podkladov v kvalite potrebnej na grafické spracovanie a produkciu, termíny schvaľovania grafických návrhov a pod.), tak, aby bolo možné reklamnú / mediálnu kampaň pre výhercu spracovať a odovzdať, inak nárok výhercu na výhru výhercovi zanikne.

8. Informovanie účastníkov súťaže o získaní výhry a odovzdávanie výhier:

8.1 Oboznámenie výhercov s výsledkami žrebovania prebehne telefonicky alebo emailom na kontaktné údaje súťažiaceho uvedené v jeho registračných údajoch najneskôr do 7 kalendárnych dní od uskutočneného žrebovania a následne aj uverejnením obchodného mena a sídla vyžrebovaného výhercu súťaže na internetovom portáli www.nehnutelnosti.sk. Údaje o výhercoch súťaže budú na webovej stránke uverejnené do 7 kalendárnych dní od uskutočneného žrebovania.

8.2 Organizátor súťaže odovzdá výhru výhercovi v termíne podľa dohody s výhercom, najneskôr do 31.8.2018. Výhra pozostávajúca z viacerých aktivít nemusí byť odovzdaná jednorazovo, ale spôsobom podľa dohody organizátora s výhercom, s prihladnutím na organizačné možnosti organizátora súťaže. Ak nedôjde k dohode, nárok na výhru výhercovi zaniká dňom 31.8.2018. V zmysle ustanovenia § 845 zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník, výhry z tejto súťaže nie je možné vymáhať súdnou cestou a pravidlá ich uplatňovania určuje organizátor súťaže.

 

9.  Spracúvanie osobných údajov dotnutých osob:

V súvislosti s účasťou v súťaži môže organizátor spracúvať osobné údaje osôb, ktoré sú kontaktnými osobami oprávnenými konať za súťažiaceho v komunikácii s organizátorom súťaže (ďalej len „dotknutá osoba“). Poskytnutie kontaktných údajov je nevyhnutné pre účasť v súťaži, pričom bez poskytnutia týchto údajov organizátor súťaže nedokáže súťažiacemu umožniť účasť, resp. pokračovanie v súťaži, ani splniť svoje povinnosti voči súťažiacemu vyplývajúce z účasti na súťaži podľa týchto pravidiel.

Osobné údaje sú spravované organizátorom, spoločnosťou United Classifieds s.r.o., ktorá je vo vzťahu k týmto osobným údajom prevádzkovateľom v zmysle zákona č. 18/2018 o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niekt. zákonov v znení nesk. predpisov a Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, „Nariadenie GDPR“ ( ďalej len “príslušné právne predpisy). Prevádzkovateľ spracúva osobné údaje dotknutých osôb vo vlastnom informačnom systéme, vo svojom mene, na účely a prostriedkami, ktoré sám určil. Osobné údaje poskytnuté v súvislosti s vykonaním tejto súťaže bude prevádzkovateľ spracúvať na účely realizácie tejto súťaže, vyhodnotenia a zverejnenia jej výsledkov, kontaktovania výhercov a poskytnutia osobných údajov tretím osobám, ktoré sa budú podieľať na odovzdaní výhier, v nevyhnutnom rozsahu.

Rozsah spracúvaných osobných údajov potrebných na uvedené účely je: meno, priezvisko, telefónne číslo, e-mailová adresa dotknutej osoby.

Prevádzkovateľ má právo spracovávať poskytnuté údaje po dobu nevyhnutnú pre plnenie príslušného účelu spracovania osobných údajov a povinné archivovanie v zmysle príslušných právnych predpisov bez toho, aby boli dotknuté povinnosti prevádzkovateľa vyplývajúce z osobitých právnych predpisov. V prípade, kde sa vyžaduje súhlas dotknutej osoby so spracúvaním osobných údajov je udelenie súhlasu so spracovaním osobných údajov dobrovoľné a dotknutá osoba má právo tento súhlas zrušiť doručením písomného oznámenia o odvolaní súhlasu prevádzkovateľovi, alebo e-mailom na e-mailovú adresu inzercia@nehnutelnosti.sk prevádzkovateľa: United Classifieds s.r.o., Prievozská 14, 821 09 Bratislava.

Osobné údaje dotknutých osôb zhromažďované prevádzkovateľom na základe týchto pravidiel sú určené iba pre účely uvedené vyššie. Tieto údaje alebo akékoľvek ich časti nemôžu byť bez predchádzajúceho súhlasu dotknutej osoby nad rámec účelu zhromažďované, reprodukované, ukladané alebo prenášané, a to v akejkoľvek forme. Použitie údajov alebo akýchkoľvek ich častí v rozpore so stanoveným účelom môže byť považované za porušenie práv osôb, ktorých údaje sú spracúvané v informačnom systéme prevádzkovateľa. Za takéto porušenie práv je považované najmä zhromažďovanie údajov alebo ich poskytovanie s cieľom zasielania nevyžiadaných správ.

Spracúvanie osobných údajov podľa tohto ustanovenia sa vykonáva v rámci členských štátov EU a Európskeho hospodárskeho priestoru; spracúvanie osobných údajov na území tretej krajiny sa môže uskutočniť len za splnenia osobitných podmienok stanovených v GDPR.

 

Za predpokladu dodržania požiadaviek stanovených v príslušných právnych predpisoch (platný zákon o ochrane osobných údajov a nariadenie GDPR) má používateľ nasledovné práva: 

a) Právo na prístup k údajom: Dotknutá osoba má právo získať od prevádzkovateľa potvrdenie o tom, či spracúva jeho/jej osobné údaje, ktoré osobné údaje spracúva a môže tiež požiadať o poskytnutie kópie spracúvaných osobných údajov,

b) Právo na opravu: Dotknutá oosba má právo, aby boli jej nesprávne osobné údaje bez zbytočného odkladu opravené alebo doplnené,

c) Právo na vymazanie: Dotknutá osoba je oprávnená požadovať, aby bez zbytočného odkladu boli jej osobné údaje vymazané, v prípade splnenia podmienok uvedených v GDPR (právo na vymazanie má dotknutá osoba najmä vtedy, ak jeho osobné údaje už nie sú potrebné na účely, na ktoré boli spracúvané, alebo ak sa osobné údaje spracúvali nezákonne. Právo na vymazanie sa neuplatňuje najmä vtedy, ak je spracúvanie osobných údajov potrebné na preukazovanie, uplatňovanie alebo obhajovanie právnych nárokov prevádzkovateľa alebo tretích osôb),

d) Právo na obmedzenie spracúvania: V prípadoch stanovených v GDPR (napr. ak dotknutá osoba napadne správnosť osobných údajov alebo spracúvanie nie je v súlade s právnymi predpismi alebo ak prevádzkovateľ nepotrebuje osobné údaje na účely stanovené v Pravidlách, ale potrebuje ich dotknutá osoba na preukázanie, uplatňovanie alebo obhajovanie právnych nárokov) má dotknutá osoba právo požadovať, aby prevádzkovateľ obmedzil ich spracúvanie,

e) Právo na prenosnosť údajov: V prípadoch uvedených v GDPR (t.j. ak sa osobné údaje spracúvali automatizovanými prostriedkami na základe plnenia zmluvy), má dotknutá osoba právo získať poskytnuté osobné údaje, v štruktúrovanom, bežne používanom a strojovo čitateľnom formáte,

f) Právo namietať: Ak je spracúvanie osobných údajov vykonávané na právnom základe oprávnený záujem podľa GDPR, dotknutá osoba má právo namietať voči takému spracúvaniu. Prevádzkovateľ nesmie tieto údaje ďalej spracúvať, pokiaľ nepreukáže nevyhnutné oprávnené dôvody na spracúvanie, ktoré prevažujú nad záujmami, právami a slobodami dotknutej osoby. Dotknutá osoba má právo kedykoľvek namietať aj proti spracúvaniu osobných údajov, ktoré sú spracúvané na účely priameho marketingu; v prípade, ak uplatnenia námietky voči spracúvaniu osobných údajov podľa tejto vety, osobné údaje sa už na také účely nesmú spracúvať.

g) Právo odvolať súhlas: Ak je spracúvanie osobných údajov vykonávané na právnom základe súhlasu, tento súhlas môže dotknutá osoba kedykoľvek odvolať. Odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracúvania údajov, ktoré vychádzalo zo súhlasu pred jeho odvolaním.

h) Dotknutá osoba má právo podať sťažnosť na Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky alebo na iný príslušný dozorný úrad, a to najmä v prípade, ak predpokladá, že došlo k porušeniu spracúvania osobných údajov.

 Uvedené práva si môže dotknutá osoba uplatniť kontaktovaním prevádzkovateľa prostredníctvom kontaktných údajov uvedených na portáli. Dotknutá osoba je tiež oprávnená kontaktovať zodpovednú osobu na jej kontaktné údaje. Prevádzkovateľ žiadosť vyrieši bez zbytočného odkladu spravidla v lehote 30 dní od jej doručenia, ak preskúmanie žiadosti nevyžaduje dlhší čas, ani v takom prípade nesmie doba vybavenia požiadavky presiahnuť 2 mesiace.

 Ak má prevádzkovateľ dôvodnú pochybnosť v súvislosti s overením totožnosti žiadateľa, ktorý si uplatnil práva dotknutej osoby, môže požiadať o poskytnutie dodatočných informácií potrebných na potvrdenie totožnosti dotknutej osoby.

10. Oznámenie a odovzdanie výhier náhradnému výhercovi:

Organizátor ustanovuje systém žrebovania náhradných výhercov pre prípad, že niektorý z výhercov uplatní právo odmietnuť výhru alebo z iných dôvodov nebude možné odovzdať výhru výhercovi v prvom rade. Po každom vyžrebovaní výhercu, pristúpi rovnako náhodným výberom k vyžrebovaniu druhého (2.) súťažiaceho. Druhého (2.) vyžrebovaného súťažiaceho ustanoví za náhradného výhercu v prvom rade. Ak sa organizátorovi opakovane nepodarí kontaktovať výhercu vyžrebovaného v prvom rade za účelom získania údajov potrebných na odovzdanie výhry najneskôr 5 kalendárnych dní po žrebovaní, je organizátor súťaže oprávnený kontaktovať výhercu v druhom rade.

11. Vylúčenie zamestnancov organizátora z účasti na súťaži:

Z účasti na súťaži sú vylúčení zamestnanci spoločnosti United Classifieds s.r.o., Prievozská 14, 821 09 Bratislava a Ringier Axel Springer Slovakia, a. s., Prievozská 14, 821 09 Bratislava a ich blízke osoby v zmysle § 116 Občianskeho zákonníka. 

12. Vymáhanie výhier zo súťaže:

Výherca, ktorému vznikol nárok na výhru podľa týchto pravidiel, berie na vedomie, že nárok na výhru nie je prevoditeľný, t.j. organizátor neposkytne výhru inej osobe ako výhercovi. V zmysle platných právnych predpisov SR, výhry z hier nie je možné vymáhať súdnou cestou.

13. Úprava a zmena pravidiel súťaže:

Organizátor si vyhradzuje právo kedykoľvek pred aj počas trvania súťaže zmeniť alebo upraviť tieto pravidlá súťaže, ako aj právo súťaž skrátiť, odložiť, prerušiť alebo úplne zrušiť, a to aj bez uvedenia dôvodu a poskytnutia náhrady. Zmenu alebo úpravu pravidiel sa organizátor zaväzuje zverejniť rovnakým spôsobom, akým došlo k vyhláseniu súťaže. V prípade rozporu medzi týmito pravidlami súťaže a pravidlami uvedenými v propagačných materiáloch k súťaži, platí znenie týchto pravidiel súťaže.

14.  Zverejnenie pravidiel súťaže:

Tieto pravidlá súťaže budú uverejnené na internetovej stránke nehnutelnosti.sk od 23.5.2018, a zároveň budú v listinnej forme k dispozícii na nahliadnutie v priestoroch sídla organizátora.

15. Daňová povinnosť:

Nepeňažné výhry v hodnote nad 350 € (slovom: tristopäťdesiat euro) sú predmetom dane z príjmov v zmysle zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov a zároveň predmetom odvodovej povinnosti v zmysle zákona č. 580/2004 Z. z. o zdravotnom poistení. Pri zdanení výhry v hodnote vyššej ako 350 € je výherca povinný zdaniť iba sumu, prevyšujúcu hodnotu 350 €. Výhercovia v celom rozsahu zodpovedajú za splnenie daňových a odvodových povinností, ktoré im vyplývajú zo všeobecne záväzných právnych predpisov. Hodnotu nepeňažnej výhry organizátor výhercovi písomne oznámi.

16. Zodpovednosť za škodu:

Zodpovednosť za škodu spôsobenú v súvislosti so súťažou sa bude posudzovať podľa príslušných ustanovení zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v platnom znení. Ak v dôsledku zavineného konania účastníka súťaže vznikne organizátorovi alebo účastníkom, prípadne tretím osobám akákoľvek škoda, je účastník, ktorý ujmu spôsobil, povinný v plnom rozsahu ju nahradiť.

Organizátor súťaže nezodpovedá za žiadne škody zapríčinené poskytnutím nesprávnych údajov zo strany účastníkov súťaže alebo v súvislosti s neuplatnením, nevyzdvihnutím, neprijatím, nedoručením alebo odmietnutím výhry.

Organizátor nie je zodpovedný za funkčnosť telefónnych liniek, sietí a zariadení, za prepravné a doručovacie služby ani za žiadne výkony, ktoré neprevádzkuje alebo neposkytuje priamo sám.

17. Všeobecné ustanovenie:

Táto súťaž je organizovaná ako propagačná spotrebiteľská súťaž v zmysle ust. § 3 ods. 5 zákona č.171/2005 Z.z. o hazardných hrách a zmene a doplnení niektorých zákonov.

Účasť v súťaži je dobrovoľná a účastník svojou účasťou v súťaži vyjadruje svoj súhlas s jej pravidlami, a zaväzuje sa ich dodržiavať. Porušenie, obchádzanie alebo zneužitie týchto pravidiel súťažiacim je dôvodom na vylúčenie súťažiaceho zo súťaže.

 

Organizátor neposkytuje účastníkom súťaže náhradu žiadnych nákladov, ktoré im vzniknú v súvislosti s ich účasťou v súťaži.

 

Pravidlá nadobúdajú platnosť dňom ich podpísania oprávnenou osobou a účinnosť dňom ich zverejnenia.

 

Bratislava, 23.5.2018

                                                                     

                                                                            za United Classifieds s.r.o.:

 

                                                                      __________________________________

                                                                      Jana Krátka, konateľ

 

                                                                      __________________________________

                                                                      Peter Hollý, konateľ

Diskusia

Podobné články

Posledná šanca vyhrať prenájom na celý rok zadarmo

Posledná šanca vyhrať prenájom na celý rok zadarmo

Kto by nechcel bývať celý rok zadarmo. Portál Nehnuteľnosti.sk vám to umožní. Do konca súťaže ostáva už len pár dní. Zapojte sa a za svoj prenajatý byt alebo dom nebudete musieť celý rok zaplatiť ani euro. Pravidlá sú veľmi jednoduché a do súťaže sa môže zapojiť naozaj každý.

...
Pravidlá propagačnej súťaže

Pravidlá propagačnej súťaže

United Classifieds s.r.o., Prievozská 14, 821 09 Bratislava, IČO: 50020161, Spoločnosť je zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, Oddiel: Sro, Vložka číslo: 107298/B

...
Sledujte Nehnuteľnosti.sk na Instagrame Sledujte Nehnuteľnosti.sk na Instagrame Sledujte Nehnuteľnosti.sk na Instagrame