Krajské stavebné úrady (543)

Lokalita»Všetko

Zoradiť podľa: relevancieabecedy

Okresný úrad Senica - Odbor krízového riadenia

Odbor plní úlohy miestnej štátnej správy na úseku civilnej ochrany, integrovaného záchranného systému, na úseku krízového riadenia, obrany štátu.

Vajanského 17 , Senica

Okresný úrad Senica - Odbor všeobecnej vnútornej správy

Objasňuje priestupky a vykonáva úkony s tým spojené, metodicky usmerňuje matričné úrady a vykonáva kontrolu vedenia matrík, rozhoduje o zápise verejnej zbierky do registra zbierok.

Vajanského 17/1 , Senica

Okresný úrad Senica - Organizačný odbor

Odbor organizačný plní úlohy sekretariátu prednostu okresného úradu, podateľne, informačnej kancelárie pre občanov, vzťahu k územnej samospráve.

Vajanského 17 , Senica

Okresný úrad Senica - Odbor živnostenského podnikania

Odbor plní úlohy miestnej štátnej správy na úseku živnostenskej registrácie, vedenia živnostenského registra.

Vajanského 17/1 , Senica

Okresný úrad Senica - Pozemkový a lesný odbor

Odbor rozhoduje na úseku vydávania a navrátenia vlastníctva k pozemkom, na úseku pozemkových úprav, na úseku obnovy evidencie pozemkov.

Hollého 750 , Senica

Okresný úrad Senica - Pozemkový a lesný odbor

Odbor rozhoduje na úseku vydávania a navrátenia vlastníctva k pozemkom, na úseku pozemkových úprav, na úseku obnovy evidencie pozemkov.

Hollého 750/16 , Senica

Okresný úrad Senica - Odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií

Rozhodnutia, správa, dozor na úseku cestnej dopravy a pozemných komunikácií.

Vajanského 17 , Senica

Okresný úrad Senica - Katastrálny odbor

Odbor pripravuje podklady pre štatistické spracovanie údajov a pre vypracovanie správ o plnení úloh.

Hollého 1596/18A , Senica

Okresný úrad Senica - Odbor starostlivosti o životné prostredie

Náplň činnosti odboru - oddelenie ochrany prírody a vybraných zložiek životného prostredia kraja.

Vajanského 17 , Senica

Okresný úrad Senica

Odbor všeobecnej vnútornej správy, odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií, pozemkový a lesný odbor, katastrálny odbor, odbor starostlivosti o životné prostredie.

Vajanského 17/1 , Senica

Okresný úrad Žilina - Organizačný odbor

Odbor organizačný plní úlohy sekretariátu prednostu okresného úradu, podateľne, informačnej kancelárie pre občanov, vzťahu k územnej samospráve.

Janka Kráľa 4 , Žilina

Okresný úrad Žilina

Odbor všeobecnej vnútornej správy, krízového riadenia, cestnej dopravy a pozemných komunikácií, starostlivosti o životné prostredie, živnostenského podnikania, pozemkový a lesný odbor.

Janka Kráľa 4 , Žilina

Okresný úrad Žilina - Odbor starostlivosti o životné prostredie

Náplň činnosti odboru - oddelenie ochrany prírody a vybraných zložiek životného prostredia kraja.

Nám. M. R. Štefánika 1 , Žilina

Okresný úrad Žilina - Odbor všeobecnej vnútornej správy

Objasňuje priestupky a vykonáva úkony s tým spojené, metodicky usmerňuje matričné úrady a vykonáva kontrolu vedenia matrík, rozhoduje o zápise verejnej zbierky do registra zbierok.

Janka Kráľa 4 , Žilina

Okresný úrad Žilina - Odbor živnostenského podnikania

Odbor plní úlohy miestnej štátnej správy na úseku živnostenskej registrácie, vedenia živnostenského registra.

Janka Kráľa 4 , Žilina

Okresný úrad Žilina - Odbor krízového riadenia

Odbor plní úlohy miestnej štátnej správy na úseku civilnej ochrany, integrovaného záchranného systému, na úseku krízového riadenia, obrany štátu.

Janka Kráľa 4 , Žilina

Okresný úrad Žilina - Majetkovoprávny odbor

Správa majetku štátu v dočasnej správe a vyporiadanie vzťahov z trvalého užívania a zabezpečuje v rozsahu svojej pôsobnosti.

Janka Kráľa 4 , Žilina

Okresný úrad Žilina - Odbor školstva

Odbor školstva plní úlohy miestnej štátnej správy na úseku odborných a metodických činností, úseku analýz, finančných a kontrolných činností.

Komenského 35 , Žilina

Okresný úrad Žilina - Odbor výstavby a bytovej politiky

Úlohy na úseku štátnej stavebnej správy, územného plánovania a bytovej politiky.

Andreja Kmeťa 17 , Žilina

Okresný úrad Žilina - Odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií

Rozhodnutia, správa, dozor na úseku cestnej dopravy a pozemných komunikácií.

Predmestská 1613 , Žilina

ZĽAVY S AZET KARTOU

Po predložení Azet karty získate tieto zľavy:

Zľavy nie je možné kombinovať s inými akciami.

Získaj Azet kartu

Firmy z kategórie
Okresné úrady v Katalógu Azet.sk