Reality celkom: 84 695 inzerátov

Hypotekárny slovník


BSM (Bezpodielové Spoluvlastníctvo Manželov)

Vznik BSM je záväzný pre všetky manželstvá, BSM vzniká priamo zo zákona a to uzavretím manželstva. Podľa §143 Občianskeho zákonníka: „V bezpodielovom spoluvlastníctve manželov je všetko, čo môže byť predmetom vlastníctva a čo nadobudol niektorý z manželov za trvania manželstva, s výnimkou vecí získaných dedičstvom alebo darom, ako aj vecí, ktoré podľa svojej povahy slúžia osobnej potrebe alebo výkonu povolania len jedného z manželov, a vecí vydaných v rámci predpisov o reštitúcii majetku jednému z manželov, ktorý mal vydanú vec vo vlastníctve pred uzavretím manželstva, alebo ktorému bola vec vydaná ako právnemu nástupcovi pôvodného vlastníka“. Náš právny poriadok neumožňuje zmluvne BSM vylúčiť tak, ako je to v iných krajinách. Dohodou je sa však možné odchýliť od zákonnej úpravy BSM, modifikovať BSM pokiaľ ide o jeho rozsah, časový okamih vzniku a správu spoločného majetku.