Katastrálny zákon č. 162/1995 Zb. z.

Zákon o katastri nehnuteľností a o zápise vlastníckych a iných práv k nehnuteľnostiam (katastrálny zákon). Zákon je účinný od 1.januára 1996 a bol novelizovaný zákonom 103/2010 Zb., ktorý nadobudol platnosť dňa 1. mája 2010.