Zákon o Štátnom fonde rozvoja bývania č. 607/2003 Z. z.

Zákon o Štátnom fonde rozvoja bývania je účinný od 1.januára 2004.

Štátny fond je finančnou inštitúciou slúžiacou na implementáciu nástrojov finančného inžinierstva podľa osobitného predpisu. Správu fondu vykonáva Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky.