Reality celkom: 85 179 inzerátov

Úverový register (Credit Bureau)


Úverový register využívajú banky. Výrazne im znižuje náklady na hodnotenie bonity klienta a znižuje riziko poskytnutia úveru problematickým klientom. Register spravuje informácie o úveroch, povolenom prečerpaní na účtoch, kreditných kartách, podaných žiadostiach o úvery v bankách a pod.

Úlohou úverového registra je poskytovanie informácií o klientovi banke, ktorá ich potrebuje pri rozhodovaní o poskytnutí úveru (pri hodnotení bonity klienta, platobnej kapacite klienta a pod.). Úverový register má teda za úlohu obmedziť poskytovanie úverov nebonitným klientom (neplatičom).

Úverové registre obsahujú identifikačné údaje klienta, údaje o bonite klienta a jeho úverovú históriu.

Úverová história klienta obsahuje napríklad informácie o tom, aké úvery a v ktorej banke klient mal alebo má. Ako tieto úvery splácal alebo v súčasnosti ešte spláca. Pozitívna úverová história Vás v procese posudzovania žiadosti o úver zvýhodňuje.

Na Slovensku pôsobia tieto úverové registre:

  1. Spoločný register bankových informácií (SRBI), ktorý spravuje informácie z bánk o úveroch poskytnutých fyzickým osobám.
  2. Nebankový register klientskych informácií (NRKI), ktorý spravuje informácie z nebankových spoločností o úveroch a pôžičkách poskytnutých fyzickým osobám.
  3. Register Bankových úverov a záruk (RBÚZ) Národnej banky Slovenska, ktorý spravuje informácie o úveroch a zárukách bánk poskytnutých firmám a podnikom.


V ktorej banke dostanete najlepšiu hypotéku? Zistiť