Reality celkom: 84 798 inzerátov

Štátny príspevok pre mladých


Štátny príspevok pre mladých je percento, o ktoré štát znižuje výšku úrokovej sadzby na prvých 5 rokov trvania úveru. Určuje sa každoročne zákonom o štátnom rozpočte na príslušný rozpočtový rok.

Počas splatnosti úveru sa percentuálna výška štátneho príspevku nemení.

V roku 2012 predstavuje štátny príspevok pre mladých 3% zľavu z úrokovej sadzby na prvých 5 rokov úveru. 2% poskytuje štát a 1% je povinná poskytnúť banka.

Výška úveru, na ktorú si žiadateľ môže uplatniť 3%-né zvýhodnenie je 70% z hodnoty nehnuteľnosti, maximálne však 50 000 €. Avšak niektoré banky poskytujú zľavu 1% aj nad rámec maximálneho limitu stanoveného zákonom až do 70% z hodnoty nehnuteľnosti. Niektoré banky naopak poskytnú príspevok do výšky 50 000 €, aj keď táto suma presahuje 70% z hodnoty nehnuteľnosti.

To, že sa štátny príspevok pre mladých poskytuje podľa zákona maximálne na 50 000 € neznamená, že to je maximálna výška úveru, o ktorú môžete požiadať. Výška úveru môže byť akákoľvek. Zvýhodnenie tromi percentami však môže byť uplatnené len na sumu 50 000 € (alebo individuálne podľa banky). Zvyšná časť úveru bude úročená štandardnou úrokovou sadzbou bez príspevku. Rozdelenie úveru na časť s príspevkom a časť bez príspevku sa líši v závislosti od bánk. Ovplyvňuje to možnosti mimoriadnych splátok a tiež poplatky za vedenie úverových účtov. Aj tento faktor by ste pri výbere hypotekárnej banky mali zvážiť.

Doba splatnosti hypotekárneho úveru pre mladých musí byť minimálne 4 roky a maximálne 30 rokov. Nárok na štátny príspevok pre mladých si žiadateľ uplatní podaním žiadosti v banke.

Podmienky získania štátneho príspevku pre mladých

Ak chcete získať štátny príspevok pre mladých, musíte spĺňať nasledujúce podmienky:

  • vek od 18-35 rokov,
  • priemerný hrubý mesačný príjem za predchádzajúci kalendárny rok nesmie presiahnuť: 1,3 násobok priemernej mesačnej mzdy v hospodárstve SR za kalendárny štvrťrok (do úvahy sa berie štvrťrok, ktorý predchádza poslednému ukončenému štvrťroku),
  • ak žiadajú o úver dvaja - žiadateľ a spolužiadateľ, ich súčet priemerného mesačného príjmu nesmie presiahnuť 2,6 násobok priemernej mesačnej mzdy v hospodárstva SR,
  • účelom úveru môže byť len nadobudnutie tuzemskej nehnuteľnosti.

Odklad splátok istiny

Pri hypotékach pre mladých je možnosť odložiť si splátky istiny, alebo znížiť ich na polovicu pre ľudí, ktorým sa narodí dieťa. O úľavu musia požiadať banku písomne najneskôr do troch mesiacov po narodení potomka, pričom odklad môže trvať po dobu dvoch rokov.

O odklad splátky istiny je možné požiadať banku aj pri žiadosti o úver, maximálne na dobu 5 rokov - počas trvania štátneho príspevku.

Štátny príspevok pre mladých a mimoriadne splátky

Možnosti mimoriadnych splátok pri úvere so štátnym príspevkom pre mladých sa líšia od možností mimoriadnych splátok pri úvere na bývanie.

Mimoriadne splátky môžete robiť bez poplatku počas trvania štátneho príspevku raz ročne v akejkoľvek výške. Dôležité je, že nesmiete splatiť celý úver počas prvých štyroch rokov, pretože v takom prípade by ste museli celú výšku príspevku vrátiť.

Ak je celková výška úveru vyššia ako 50 000 €, platia na časť úveru so štátnym príspevkom vyššie uvedené podmienky mimoriadnych splátok a na zvyšnú časť úveru platia osobitné podmienky banky.

 


V ktorej banke dostanete najlepšiu hypotéku? Zistiť