Pre zlepšovanie vášho zážitku na našich stránkach používame cookies. OK
Vysťahovanie neplatiča nájomného, ak s ním žije maloleté dieťa

Vysťahovanie neplatiča nájomného, ak s ním žije maloleté dieťa

Prenajímate byt a obávate sa neplatičov? Záleží na tom, aký typ zmluvy využívate. Právnička vám poradí, ako sa vyhnúť najväčším problémom.

Jednou z nepríjemných situácií, ktorým bežne musia čeliť prenajímatelia bytov, je aj vysťahovanie neplatičov z prenajímanej nehnuteľnosti. Situáciu ešte viac komplikuje, ak s neplatičom v domácnosti býva aj neplnoleté dieťa. Ako takúto situáciu riešiť, vám poradí JUDr. Veronika Michalíková z advokátskej kancelárie AKMV.

Skončenie nájmu

Pokiaľ bola na nehnuteľnosť uzatvorená nájomná zmluva podľa Občianskeho zákonníka, je neplatenie nájomného dôvodom na vypovedanie nájomnej zmluvy. Podľa Občianskeho zákonníka: "Prenajímateľ môže vypovedať nájom bytu, ak nájomca hrubo porušuje svoje povinnosti vyplývajúce z nájmu bytu najmä tým, že nezaplatil nájomné alebo úhradu za plnenia poskytované s užívaním bytu za dlhší čas ako tri mesiace, alebo tým, že prenechal byt alebo jeho časť inému do podnájmu bez písomného súhlasu prenajímateľa." (§ 711 ods. 1 písm. d)

Uplynutím výpovednej doby dôjde k skončeniu nájmu, čím neplatič stratí oprávnenie na užívanie bytu a je povinný sa z bytu vysťahovať.

Pokiaľ k vysťahovaniu nedôjde dobrovoľne je vlastník bytu oprávnený podať žalobu na vypratanie nehnuteľnosti. V prípade, že súd žalobe vyhovie, určí v rozsudku aj lehotu, dokedy je žalovaný povinný vysťahovať sa. V prípade nesplnenia súdom uloženej povinnosti sa môže vlastník bytu domáhať splnenia povinnosti v exekučnom konaní.

Kedy je potrebná bytová náhrada

Pokiaľ však z vyššie uvedeného dôvodu dôjde k skončeniu nájomnej zmluvy podľa Občianskeho zákonníka u nájomcu, ktorý sa stará o maloleté dieťa, ktoré je členom jeho domácnosti (alebo o bezvládnu osobu), vzniká takémuto nájomcovi právo na bytovú náhradu, ak to pomery prenajímateľa umožňujú, tak konkrétne na náhradný byt.

Občiansky zákonník ďalej zakotvuje, že náhradný byt, ktorý by bol v takomto prípade poskytnutý, môže mať horšiu kvalitu aj menšiu obytnú plochu ako byt, ktorý je nájomca povinný vypratať. Náhradný byt sa tiež môže  nachádzať aj mimo obce, v ktorej sa nachádza vypratávaný byt, avšak v takej vzdialenosti, aby bola možná denná dochádzka do práce.

Krátkodobý nájom bytu viac chráni prenajímateľa

Okrem uzavretia nájomnej zmluvy podľa Občianskeho zákonníka prichádza do úvahy aj uzavretie zmluvy o krátkodobom nájme bytu podľa zákona č. 98/2014 Z. z. o krátkodobom nájme bytu. Podľa § 7 ods. 1 písm. b) zákona o krátkodobom nájme bytu môže prenajímateľ zmluvu vypovedať aj, ak: "nájomca riadne a včas nezaplatil nájomné alebo úhrady za plnenia poskytované s užívaním bytu za čas dlhší ako dva mesiace."

Najdôležitejší rozdiel v súvislosti so skončením nájmu oproti právnej úprave nájomnej zmluvy podľa Občianskeho zákonníka však spočíva v tom, že zákon o krátkodobom nájme bytu výslovne zakotvuje, že na nájom podľa tohto zákona sa nevzťahuje právna úprava Občianskeho zákonníka o bytových náhradách.

To znamená, že v prípade, ak sa jedná o nájom podľa zákona o krátkodobom nájme bytu, nie je prenajímateľ pri skončení nájmu povinný poskytovať nájomcovi bytovú náhradu, a to ani v prípade, že sa nájomca v svojej domácnosti stará o maloleté dieťa.

Svojpomoc

Pokiaľ k vyprataniu bytu nedochádza dobrovoľne, zvažujú mnohí prenajímatelia aj využitie inštitútu svojpomoci, a teda vypratanie bytu sám bez dodržania vyššie popisovaného postupu (podanie žaloby na vypratanie). Takýto postup nie je odporúčaný, nakoľko môže byť považovaný za zásah do práv nájomcu, v niektorých prípadoch ho však súdy uznajú.

Napriek tomu, že prenajímateľ by po skončení nájmu nemal priestory vypratať svojpomocne, ale mal by podať žalobu na vypratanie nehnuteľnosti, sú v rozhodovacej praxi súdov známe aj prípady, kedy súdy uznali aj takéto svojpomocné vypratanie, pokiaľ bolo zachytené v notárskej zápisnici a pokiaľ nájomca užíval predmet nájmu neoprávnene, za súladné s právom a dobrými mravmi. Príkladom takéhoto rozhodnutí je napr. Rozhodnutie Najvyššieho súdu ČR 28Cdo 2940/2005. Viac o právach prenajímateľa si prečítate aj v tomto článku

Zdroj: Právnu poradňu pripravila advokátska kancelária AKMV 

Diskusia

Podobné články

Advokát radí: Ako sa vysporiadava majetok v bezpodielovom spoluvlastníctve manželov?

Advokát radí: Ako sa vysporiadava majetok v bezpodielovom spoluvlastníctve manželov?

Poznáme to nielen z filmov. Delenie majetku či dedičstva dokáže rozhádať celú rodinu. A rovnako to býva aj pri rozvode manželov. Prečo sa partneri, ktorí vedľa seba žijú niekoľko rokov, nevedia zrazu dohodnúť na rozdelení majetku po rozvode? A čo treba spraviť ešte predtým ako sa obrátime na súd ohľadom vysporiadania bezpodielového spoluvlastníctva manželov (BSM)?

...
Sledujte Nehnuteľnosti.sk na Instagrame Sledujte Nehnuteľnosti.sk na Instagrame Sledujte Nehnuteľnosti.sk na Instagrame
Aká je hodnota vašej nehnuteľnosti? Bezplatné hodnotenie
icon